cơ sở dữ liệu pháp lý

Căn cứ:

THÔNG TƯ SỐ: 22/2018/TT-BTTTT

Mặt hàng này thuộc danh mục khi nhập khẩu phải có giấy phép của bộ công thương (phụ lục 01, ban hành kèm thông tư 22/2018/TT-BTTTT)

Khi nhập khẩu cần xin giấy phép của bộ thông tin và truyền thông trước khi mở tờ khai hải quan.

Căn cứ

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 60/2014/NĐ-CP: QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG IN.

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 25/2018/NĐ-CP: SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 60/2014/NĐ-CP.

Điều 27:

1.  Thiết bị in sau đây khi nhập khẩu phải có giấy phép của bộ thông tin và truyền thông:

a.  Máy chế bản ghi phim, ghi kẽm, tạo khuôn in

b.  Máy sử dụng công nghệ kỹ thuật số, ốp xét (offset), flexo, ống đồng, letterpress.

c.  Máy dao xén giấy, máy gấp sách, máy đóng sách (đóng thép hoặc khâu chỉ), máy vào bìa.

d.  Máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu.

2.  Đối tượng được nhập khẩu thiết bị in bao gồm:

a.  Cơ sở in

b.  Doanh nghiệp có chức năng kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị ngành in theo quy định của pháp luật;

c.  Cơ quan, tổ chức khác có tư cách pháp nhân được phép sử dụng thiết bị in để phục vụ công việc nội bộ.

3.  Bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông quy định chi tiết chủng loại thiết bị in nhập khẩu phù hợp với sự phát triển của công nghệ, thiết bị in trong từng thời kỳ.

Chỉ có những đối tượng thuộc khoản 2 điều 27 nghị định này mới đủ điều kiện để nhập khẩu thiết bị in.

Thủ tục và hồ sơ xin nhập khẩu thiết bị in như sau:

Điều 28: Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in

1.  Trước khi nhập khẩu, tổ chức cá nhân phải có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in gửi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ thông tin và truyền thông.

2.  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gồm:

a.  Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu theo mẫu quy định;

b.  Ca-ta-lô (Catalogue) của từng loại thiết bị in;

c.  Bản sao có chứng thực;

Giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in đã được xác nhận theo quy định tại Khoản 5 Điều 14 đối với cơ sở in quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 27 Nghị định này.

Một trong các loại giấy chứng nhận quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 19 Nghị định này đối với doanh nghiệp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 27 Nghị định này.

Quyết định thành lập đối với cơ quan, tổ chức quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 27 Nghị định này.

3.  Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép không thể hiện đầy đủ thông tin theo mẫu quy định bị từ chối cấp giấy phép

4.  Bộ trường bộ thông tin và truyền thông quy định chi tiết mẫu đơn, mẫu giấy phép nhập khẩu quy định tại điểm a khoản 2 và khoản 3 điều này.

Đã xong bước xin giấy phép nhập khẩu

Căn cứ:

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 04/2017/QĐ-TTg: QUY ĐỊNH DANH MỤC, PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ PHẢI DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG, ÁP DỤNG MỨC HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG TỐI THIỂU VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN.

Khoản 2 điều 1 quy định: Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại gồm: máy photocopy, màn hình máy tính, máy in, tủ giữ lạnh thương mại, máy tính xác tay phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Mặt hàng này phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Khoản 1b điều 2 quy định: thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với: máy photo, màn hình máy tính, máy in.

  Mặt hàng này thuộc trường hợp tự nguyện dãn nhãn năng lượng.

Khoản 2 điều 3 quy định: Không được phép nhập khẩu và sản xuất các phương tiện, thiết bị có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu, (trừ những phương tiện, thiết bị quy định tại khoản 4 điều này)

  Mặt hàng này phải xuất trình kết quả kiểm tra hiệu suất năng lượng đạt yêu cầu để được thông quan hàng hóa.

Căn cứ:

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA: TCVN 9509:2012: về mức hiệu suất năng lượng cho máy in

Điều 1: phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các máy in có định dạng chuẩn

Tại khoản 1 điều 3: máy in có định dạng chuẩn là: Máy in được thiết kế cho các khổ giấy tiêu chuẩn (A4, B4, A3, v.v…). Máy in có định dạng chuẩn cũng có khả năng in các khổ giấy nhỏ hơn. Tuy nhiên, định nghĩa này không bao gồm các máy in được thiết kế để in các khổ giấy lớn như A2 hoặc lớn hơn hoặc được thiết kế riêng để in các khổ giấy nhỏ.

Nếu máy in không phải là máy in có định dạng chuẩn thì không phải đi kiểm tra hiệu suất năng lượng.