cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

01/2015/HC-ST: Khiếu kiện Quyết định hành chính về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuế Sơ thẩm Hành chính

  • 2010
  • 57

Khiếu kiện Quyết định hành chính về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuế

25-06-2015
TAND cấp huyện

Căn nhà 255 đường NTT, Phường Y, Quận X, Thành phố HCM do ông NĐ_Trần Kiêm Nghị là chủ sở hữu, sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Giấy chứng nhận số 1555/2007/GCN ngày 12/9/2007 của UBND Quận X, đã đăng ký thay đổi vào ngày 27/6/2012 và đã nộp lệ phí trước bạ theo Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất ngày 27/6/2012 của BĐ_Chi cục thuế Quận X. Căn cứ Hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở số 021082 ngày 11/7/2012, thì giữa ông NĐ_Trần Kiêm Nghị và ông LQ_Trần Hoàng Toàn đã thỏa thuận giao dịch mua bán toàn bộ căn nhà trên với giá là 3.500.000.000 đồng, việc mua bán được thực hiện tại Phòng công chứng số 2 Thành phố HCM theo số công chứng 021082 quyển số 07.


01/2015/HC-ST: Khiếu kiện hành vi hành chính về việc không ban hành quyết định bồi thường bổ sung Sơ thẩm Hành chính

  • 522
  • 13

Khiếu kiện hành vi hành chính về việc không ban hành quyết định bồi thường bổ sung

14-01-2015
TAND cấp huyện

Nội dung vụ kiện Người khởi kiện đã nêu rõ trong đơn khởi kiện và bản khai tại Tòa ngày 17/11/2014, nay yêu cầu Tòa án: 1. Hủy một phần quyết định 2418/QĐ-UBND ngày 01/04/2011 của Ủy ban nhân dân Quận X về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất, yêu cầu Ủy ban nhân dân Quận X ra quyết định bồi thường bổ sung với số tiền là 6.018.138.480 đồng do Ủy ban nhân dân Quận X chi thiếu cho gia đình ông NĐ_Đặng. 2. Buộc Ủy ban nhân dân Quận X chi trả tiền tạm cư cho gia đình ông NĐ_Đặng mỗi tháng 10.000.000 đồng tính từ ngày 01/04/2011 cho đến khi ra quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 27/3/2013, tổng cộng 24 tháng, tương đương 240.000.000 đồng. 3. Yêu cầu Tòa án trưng cầu Cơ quan kiểm toán Nhà nước kiểm toán số liệu giữa gia đình ông NĐ_Đặng và Ủy ban nhân dân Quận X để thấy rõ sự không phù hợp về giá trị bồi thường.


01/2015/HC-ST Sơ thẩm Hành chính

  • 1113
  • 16

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

15-01-2015
TAND cấp huyện

Về nội dung, Quyết định 7581/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 và Quyết định chi trả bổ sung số 1702/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 căn cứ vào Quyết định số 2725/QĐ-UBND ngày 16/6/2006 và Quyết định 3453/QĐ-UBND ngày 20/8/2003 của UBND THÀNH PHỐHCM, mà quyết định 3453/QĐ-UBND qui định giao đất đề xây dựng Đại học Quốc gia chứ không phải mở rộng Quốc lộ 1. Hơn nữa, Quyết định 3453/QĐ-UBND căn cứ vào Quyết định số 660 ngày 17/6/2003 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Đại học Quốc gia. Như vậy, căn cứ thu hồi đất là sai, và quyền lợi của bà NĐ_Hiền bị thiệt thòi.