cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Khiếu kiện Quyết định hành chính về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuế
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 01/2015/HC-ST
  • Ngày tuyên án: 25-06-2015
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện, tuyên hủy một phần hoặc toàn bộ quyết định hành chính trái pháp luật; buộc CQNN hoặc người có thẩm quyền trong CQNN thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật