cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 293TC/QLCS ngày 10/01/2005 Về việc trả lời vướng mắc trong triển khai thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ Tài chính ban hành (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 293TC/QLCS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  • Ngày ban hành: 10-01-2005
  • Ngày có hiệu lực: 10-01-2005
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 293TC/QLCS
V/v: Trả lời vướng mắc trong triển khai thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Nghệ An

Trả lời Công văn số 3836 TT/TC-QLG ngày 28/12/2004 của Sở Tài chính tỉnh Nghệ An về việc xin ý kiến về một số vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP và Điểm 4.3 Mục 4 phần II Thông tư số 116/2004/TT-BTC thì đối với đất nông nghiệp (kể cả đất có diện tích lớn) nằm xen kẽ trong khu dân cư phải đảm bảo điều kiện: Khu dân cư theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt mà trong đó có đất nông nghiệp nhưng chưa được chuyển mục đích sử dụng; do đó, một hoặc nhiều thửa đất nông nghiệp nằm trong khu dân cư nhưng đã được quy hoạch là khu dân cư đều được xác định là đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư.

2. Đất nông nghiệp trong đô thị nhưng không nằm trong khu dân cư theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì không được xác định là đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư.

3. Thửa đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư mà tiếp giáp với nhiều thửa đất ở có giá đất khác nhau, thì giá đất để tính hỗ trợ bằng giá đất ở bình quân của các thửa đất ở giáp với thửa đất đó.

Tuy nhiên, những nội dung trên đây không thuộc phạm vi hướng dẫn của Bộ Tài chính; do đó Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính tỉnh Nghệ An báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (2), Cục QLCS (2).

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Ngọc Khoa