cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 15242/TC/TCT ngày 24/12/2004 Của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 15242/TC/TCT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  • Ngày ban hành: 24-12-2004
  • Ngày có hiệu lực: 24-12-2004
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15242/TC/TCT
V/v hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2004

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 15242 TC/TCT NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

Bộ Tài chính đã nhận được một số ý kiến phản ánh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

1- Việc ủy quyền ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế:

Cục trưởng Cục thuế, Chi cục trưởng Chi cục thuế khi vắng mắt có thể ủy quyền bằng văn bản cho cấp phó của mình ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình theo quy định tại Điều 41 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10.

2- Về mức xử phạt đối với hành vi trốn thuế:

Việc xử phạt đối với hành vi trốn thuế được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Mức thuế trốn được xử phạt vi phạm hành chính về trốn thuế là dưới 50 triệu đồng. Trường hợp trốn thuế từ 50 triệu đồng trở lên thì cơ quan thuế chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 161 Bộ Luật hình sự.

3- Về việc lập biên bản vi phạm hành chính:

Trường hợp phát hiện vi phạm hành chính thì phải lập biên bản vi phạm hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003. Trường hợp cơ quan thuế khi thực hiện quyết định thanh tra, kiểm tra phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế thì ghi nhận vào biên bản kết luận kiểm tra, thanh tra theo mẫu đã quy định. Biên bản này là căn cứ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không phải lập lại biên bản vi phạm hành chính theo mẫu kèm theo Thông tư số 41/2004/TT-BTC nêu trên.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện.

 

 

Trương Chí Trung

(Đã Ký)