cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 13646/TC-QLG ngày 22/11/2004 Ngày 22/11/2004 của Bộ Tài chính về việc triển khai thi hành Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 13646/TC-QLG
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  • Ngày ban hành: 22-11-2004
  • Ngày có hiệu lực: 22-11-2004
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13646/TC-QLG
V/v Triển khai thi hành Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Đ/c Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ TP trực thuộc TW
 - Đ/c Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, TP trực thuộc TW
 - Đ/c Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc TW

 

Triển khai thi hành Luật Đất đai số 13/2003/QH11 và Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; để Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định được bảng giá mới của các loại đất cụ thể theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP và công bố công khai đúng ngày 01 tháng 01 năm 2005 làm căn cứ xử lý các quan hệ tài chính giữa nhà nước và các tổ chức, cá nhân sử dụng đất không gây ách tắc trong việc thực hiện chính sách tài chính về đất đai và giá đất ở địa phương, Bộ Tài chính đề nghị đồng chí Bí thư, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài chính và các ngành liên quan sớm hoàn chỉnh phương án giá đất để Uỷ ban nhân dân xem xét, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến (nếu không kịp họp Hội đồng nhân dân đề nghị các đồng chí gửi lấy ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân, sau đó Thường trực Hội đồng nhân dân thống nhất trao đổi với Thường trực Uỷ ban nhân dân) làm căn cứ để Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá các loại đất theo hướng sau:

1. Nguyên tắc chung khi định giá các loại đất cụ thể là phải bảo đảm đúng Luật Đất đai: sát giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong Điều kiện bình thường, mang tính phổ biến tại địa phương giữa người cần được chuyển nhượng và người muốn được chuyển nhượng.

2. Phương pháp định từng mức giá cho các loại đất cụ thể:

- Đối với các loại đất mà Chính phủ có quy định khung giá đất:

Căn cứ mức giá đất chung của từng loại đất đã xác định được theo các phương pháp xác định giá đất quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức giá đất cụ thể trong khung giá do Chính phủ quy định tại Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ. Do khung giá các loại đất tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ quy định cho từng loại đất thuộc quỹ đất của cả nước, nên từng địa phương cần căn cứ vào Điều kiện cụ thể của địa phương về thị trường, giá chuyển nhượng… để quy định cho địa phương mình (theo mức giá trong khung).

Đối với những địa phương chưa thực hiện Điều chỉnh một bước khung giá theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 7760/TC-QLCS ngày 14/7/2004 đề nghị tỉnh khi xây dựng và ban hành khung giá đất của địa phương cần bảo đảm mối tương quan chung của địa phương, phù hợp với khung giá của Chính phủ và hạn chế việc tạo ra những biến động bất lợi về giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường đất đai của địa phương.

- Đối với các loại đất mà Chính phủ không quy định khung giá đất:

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào mức giá tỉnh đã quy định cho loại đất liền kề quy định giá cho các loại đất đó nhưng mức giá cụ thể tối đa không được cao hơn mức giá tỉnh đã quy định cho loại đất liền kề; cụ thể: Căn cứ vào giá đất rừng sản xuất để quy định giá đối với đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng; căn cứ vào giá đất nông nghiệp liền kề hoặc ở khu vực lân cận trong cùng vùng để quy định giá đối với đất nông nghiệp khác; căn cứ vào giá đất ở để quy định giá đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan và xây dựng công trình sự nghiệp.

Đối với đất sử dụng vào Mục đích quốc phòng, an ninh, đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng, đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ, đất làm nghĩa trang, nghĩa địa và đất phi nông nghiệp khác: nếu các loại đất này chỉ liền kề đất ở thì căn cứ vào đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ở khu vực gần nhất; trường hợp các loại đất trên liền kề với nhiều loại đất khác nhau thì căn cứ vào giá của loại đất có mức giá cao nhất để định giá.

Bộ Tài chính đề nghị các đồng chí Lãnh đạo quan tâm chỉ đạo.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Nguyễn Sinh Hùng