cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 2008/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 21/06/2004 Ngày 21/06/2004 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc ký quỹ hoạt động xuất khẩu lao động (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 2008/LĐTBXH-QLLĐNN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
  • Ngày ban hành: 21-06-2004
  • Ngày có hiệu lực: 21-06-2004
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2008/LĐTBXH-QLLĐNN
V/v ký quỹ hoạt động xuất khẩu lao động

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động

Thực hiện quy định tại Khoản 5 Điều 9 và Khoản 6 Điều 26 Nghị định 81/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, ngày 19 tháng 5 năm 2004, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 02/2004/TT-NHNN hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động. Sau khi thống nhất với Ngân hàng Nhà nước tại văn bản số 603/NHNN-CSTT ngày 09 tháng 6 năm 2004, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các doanh nghiệp:

1. Thực hiện đúng việc ký quỹ hoạt động xuất khẩu lao động quy định tại Thông tư số 02/2004/TT-NHNN ngày 19 tháng 5 năm 2004.

2. Để thực hiện quy định tại Tiết b Điểm 3 Mục II Thông tư số 02/2004/TT-NHNN, thì sau khi có xác nhận việc ký quỹ hoạt động xuất khẩu lao động, doanh nghiệp lập giấy uỷ quyền cho Cục Quản lý lao động ngòi nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được rút tiền ký quỹ (theo mẫu đính kèm văn bản này).

3. Đối với các doanh nghiệp đã thực hiện việc ký quỹ hoạt động xuất khẩu lao động nhưng chưa đủ các thủ tục theo quy định thì điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định tại Thông tư nói trên.

Trong trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng tiền ký quỹ để chi đưa lao động của Doanh nghiệp về nước, sau 7 ngày có thông bó của Cục Quản lý lao động ngoài nước, nếu Doanh nghiệp chưa thực hiện, thì Cục Quản lý lao động ngoài nước được quyền có văn bản gửi Ngân hàng để rút tiền ký quỹ chi cho mục đích trên.

Chậm nhất đến ngày 30 tháng 7 năm 2004, các doanh nghiệp gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giấy xác nhận gửi tiền ký quỹ và giấy uỷ quyền rút tiền ký quỹ theo hướng dẫn tại văn bản này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Lương Trào


 

 

 

 

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY UỶ QUYỀN RÚT TIỀN KÝ QUỸ

(kèm theo Công văn số 2008/LĐTHXH-QLLĐNN
ngày 21 tháng 6 năm 2004)

Căn cứ quy định của Bộ Luật Dân sự;

Căn cứ Thông tư số 02/2004/TT-NHNN ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động;

Căn cứ Công văn số........./LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ký quỹ hoạt động xuất khẩu lao động.

Bên uỷ quyền:........ (ghi theo tên tiếng Việt và viết tắt tên giao dịch tiếng Anh)...............

Tài Khoản ký quỹ số:...........................................................................................................

Tại ngân hàng thương mại:..................................................................................................

Địa chỉ tại:...........................................................................................................................

Số điện thoại của Ngân hàng:............................................Số Fax:......................................

Bên được uỷ quyền: Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nội dung uỷ quyền:

Trong trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng tiền ký quỹ để chi đưa lao động của Doanh nghiệp về nước, sau 7 ngày có thông báo của Cục Quản lý lao động ngoài nước, nếu Doanh nghiệp chưa thực hiện, thì Cục Quản lý lao động ngoài nước được quyền có văn bản gửi Ngân hàng để rút tiền ký quỹ chi cho Mục đích trên.

Thời hạn uỷ quyền:

Kể từ khi Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ xuất khẩu lao động cho đến khi có văn bản xác nhận của Cục Quản lý lao động nước ngoài, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động xuất khẩu lao động.

Giấy uỷ quyền này được lập thành 03 bản, có giá trị như nhau, ngân hàng 01 bản, doanh nghiệp 01 bản và 01 bản gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

................., ngày...... tháng...... năm 2004

Bên được uỷ quyền                                        Bên uỷ quyền

  (Ký tên, đóng dấu)                                      (Ký tên, đóng dấu)