cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đ số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016 của Quốc Hội

 • Số hiệu văn bản: 03/2016/QH14
 • Loại văn bản: Luật
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 22-11-2016
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2017
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-11-2019
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1461 ngày (4 năm 1 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-01-2021
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: