cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Luật Sửa đổi Điều 170 của Luật doanh nghiệp số 37/2013/QH13 ngày 20/06/2013 của Quốc Hội (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 37/2013/QH13
 • Loại văn bản: Luật
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 20-06-2013
 • Ngày có hiệu lực: 01-08-2013
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-07-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 699 ngày (1 năm 11 tháng 4 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-07-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Caselaw Việt Nam: “Kể từ ngày 01-07-2015, Luật Sửa đổi Điều 170 của Luật doanh nghiệp số 37/2013/QH13 ngày 20/06/2013 của Quốc Hội (Văn bản hết hiệu lực) bị bãi bỏ, thay thế bởi Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội”. Xem thêm Lược đồ.

QUỐC HI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lut số: 37/2013/QH13

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 m 2013

 

LUẬT

SA ĐI, B SUNG ĐIỀU 170 CỦA LUT DOANH NGHIỆP

Căn cứ Hiến pháp nước Cng hòa hội ch nghĩa Vit Nam năm 1992 đã được sửa đổi, b sung mt s điu theo Ngh quyết s 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Lut sửa đi, b sung Điu 170 ca Luật doanh nghip s60/2005/QH11 đã đưc sửa đổi, b sung theo Điu 3 ca Luật s 38/2009/QH12.

Điều 1

Khon 2 Điều 170 ca Luật doanh nghiệp được sa đi, b sung như sau:

2. Doanh nghip có vn đu tư nước ngoài được thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2006, tr trưng hợp quy định tại khon 3 Điều này, quyền thc hin theo mt trong hai ch sau đây:

a) Đăng ký lại đ t chc qun lý, hot động theo quy định ca Luật này và pháp lut có liên quan.

Doanh nghip có vốn đu tư nưc ngoài đưc thành lp trưc ngày 01 tháng 7 năm 2006, đã hết thi hn hot động theo quy định ti Giy phép đu tư sau ngày 01 tháng 7 năm 2006, chưa thc hin thtục gii thdoanh nghip và có đ ngh đưc tiếp tc hot động phi đăng ký li trưc ngày 01 tháng 02 năm 2014 theo các điu kiện do Chính ph quy định. Trong trưng hp này, vic đăng ký li có hiu lc k t ngày hết hn hot động ghi tn Giy phép đu ;

b) Không đăng ký li; trong trưng hp này, doanh nghiệp t chức qun lý, hoạt đng theo Giấy phép đu tư, Điều lệ doanh nghip. Đi vi những nội dung kng quy định ti Giấy phép đu tư, Điu l doanh nghip, doanh nghip thc hin theo quy định ca Luật này pháp luật có liên quan.

Doanh nghip đưc điu chỉnh, b sung ngành, ngh trong trường hợp không thay đổi thời hn hot động ghi trong Giy phép đu tư; vic điu chỉnh, b sung ngành, ngh đưc thc hin theo quy định ca pháp lut ti thời đim điu chnh, b sung.

Trưng hp thay đi thi hn hoạt động hoặc việc điu chỉnh, bsung ngành, nghlàm thay đổi thi hn hoạt động ghi trong Giấy phép đu tư thì doanh nghip phải đăng ký li theo quy đnh ti điểm a khon này.

Chính ph quy đnh chi tiết khon này.

Điều 2

Luật này hiệu lc thi hành t ngày 01 tháng 8 năm 2013.

Lut này đã được Quc hội nước Cng hòa xã hi chnghĩa Vit Nam khoá XIII, kỳ hp thứ 5 thông qua ngày 20 tháng 6 m 2013.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Sinh Hùng