cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

 • Số hiệu văn bản: 123/2016/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 01-09-2016
 • Ngày có hiệu lực: 15-10-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 25-09-2017
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2830 ngày (7 năm 9 tháng 5 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: