cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/04/2013 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 29/2013/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 08-04-2013
 • Ngày có hiệu lực: 01-06-2013
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 25-06-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2215 ngày (6 năm 25 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 25-06-2019
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/04/2013 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)