cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 20/2013/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 26-02-2013
 • Ngày có hiệu lực: 20-04-2013
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 16-08-2017
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1579 ngày (4 năm 3 tháng 29 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 16-08-2017
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: