cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 106/2012/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 20-12-2012
 • Ngày có hiệu lực: 01-03-2013
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 17-02-2017
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1449 ngày (3 năm 11 tháng 24 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 17-02-2017
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: