cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/04/2012 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 36/2012/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 18-04-2012
 • Ngày có hiệu lực: 15-06-2012
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-07-2013
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-10-2016
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1583 ngày (4 năm 4 tháng 3 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-10-2016
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: