cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 116/2008/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 14-11-2008
 • Ngày có hiệu lực: 13-12-2008
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 25-07-2017
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3146 ngày (8 năm 7 tháng 16 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 25-07-2017
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: