cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 51/2008/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 22-04-2008
 • Ngày có hiệu lực: 30-05-2008
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-02-2013
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1722 ngày (4 năm 8 tháng 22 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-02-2013
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: