cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 28/2008/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 14-03-2008
 • Ngày có hiệu lực: 10-04-2008
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 20-04-2013
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1836 ngày (5 năm 11 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 20-04-2013
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: