cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 186/2007/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 25-12-2007
 • Ngày có hiệu lực: 15-01-2008
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-03-2013
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1872 ngày (5 năm 1 tháng 17 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-03-2013
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: