cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 của Chính phủ Về việc quản lý chất thải rắn (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 59/2007/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 09-04-2007
 • Ngày có hiệu lực: 18-05-2007
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 15-06-2015
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-02-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 4656 ngày (12 năm 9 tháng 6 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-02-2020
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: