cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 67/2003/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 04/2007/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 08-01-2007
 • Ngày có hiệu lực: 03-02-2007
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-07-2013
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2340 ngày (6 năm 5 tháng )
 • Ngày hết hiệu lực: 01-07-2013
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Caselaw Việt Nam: “Kể từ ngày 01-07-2013, Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 67/2003/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (Văn bản hết hiệu lực) bị bãi bỏ, thay thế bởi Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (Văn bản hết hiệu lực)”. Xem thêm Lược đồ.

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2007 

 

 NGHỊ ĐỊNH SỐ

 04/2007/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2003/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 19 tháng 11 năm 2005;  

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải như sau:

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 6 như sau:

“2. Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp tính theo từng chất gây ô nhiễm được quy định như sau:

 

 

STT

 Chất gây ô nhiễm có trong nước thải

 Mức thu (đồng/kg chất gây ô nhiễm có trong nước thải)

Tên gọi

 Ký hiệu

 Tối thiểu

 Tối đa

1

 Nhu cầu ô xy hoá học

 Ký hiệu

 100

 300

2

 Chất rắn lơ lửng

 ATSS

 200

 400

3

 Thuỷ ngân

 AHg

 10.000.000

 20.000.000

4

 Chì

 APb

 300.000

 500.000

5

 Arsenic

 AAs

 600.000

 1.000.000

6

 Cadmium

 ACd

 600.000

 1.000.000

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8 như sau:

“1. Để lại một phần số phí thu được cho cơ quan, đơn vị trực tiếp thu phí để trang trải chi phí cho việc thu phí; trang trải chi phí đánh giá, lấy mẫu phân tích nước thải đối với nước thải công nghiệp phục vụ cho việc thu phí hoặc điều chỉnh định mức phát thải của chất gây ô nhiễm”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:

 “Điều 9. Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố định mức phát thải của chất gây ô nhiễm làm căn cứ tính toán khối lượng chất gây ô nhiễm trong nước thải công nghiệp để xác định số phí phải nộp; định kỳ khảo sát, xác định chất gây ô nhiễm có trong nước thải công nghiệp để điều chỉnh cho phù hợp.

Đối với các trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền đo đạc, lấy mẫu phân tích nước thải thì căn cứ vào kết quả đo đạc, phân tích đó để tính toán, xác định số phí phải nộp. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đánh giá, lấy mẫu phân tích nước thải công nghiệp trong trường hợp này”.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

  
Nơi nhận:


- Ban Bí thư Trung ương Đảng;


- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;


- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,


  cơ quan thuộc Chính phủ;


- Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng,


   chống tham nhũng;


- HĐND, UBND các tỉnh,


  thành phố trực thuộc Trung ương;


- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;


- Văn phòng Chủ tịch nước;


- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;


- Văn phòng Quốc hội;


- Toà án nhân dân tối cao;


- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;


- Kiểm toán Nhà nước;


- Ban Quản lý KKTCKQT Bờ Y;


- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;


- Học viện Hành chính quốc gia;


- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,


  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,


  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,


  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;


- Lưu: Văn thư, KTTH (10b).

TM. CHÍNH PHỦ


THỦ TƯỚNG


 
 
Nguyễn Tấn Dũng