cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 của Chính phủ Về kiểm dịch thực vật (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 02/2007/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 05-01-2007
 • Ngày có hiệu lực: 02-02-2007
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 15-12-2011
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 18-01-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2907 ngày (7 năm 11 tháng 22 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 18-01-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: