cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 205/2004/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 14-12-2004
 • Ngày có hiệu lực: 04-01-2005
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-07-2013
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-07-2013
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3100 ngày (8 năm 6 tháng )
 • Ngày hết hiệu lực: 01-07-2013
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: