cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 06/2001/NĐ-CP ngày 01/02/2001 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 63/CP về việc hướng dẫn vấn đề sở hữu công nghiệp (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 06/2001/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 01-02-2001
 • Ngày có hiệu lực: 16-02-2001
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 21-10-2006
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2073 ngày (5 năm 8 tháng 8 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 21-10-2006
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: