cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 110/1997/NĐ-CP ngày 18/11/1997 của Chính phủ Bổ sung hệ số mức lương chức vụ quản lý và phụ cấp chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp kèm theo Nghị định 26/CP năm 1993 (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 110/1997/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 18-11-1997
 • Ngày có hiệu lực: 03-12-1997
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 04-01-2005
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2589 ngày (7 năm 1 tháng 4 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 04-01-2005
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Caselaw Việt Nam: “Kể từ ngày 04-01-2005, Nghị định số 110/1997/NĐ-CP ngày 18/11/1997 của Chính phủ Bổ sung hệ số mức lương chức vụ quản lý và phụ cấp chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp kèm theo Nghị định 26/CP năm 1993 (Văn bản hết hiệu lực) bị bãi bỏ, thay thế bởi Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước (Văn bản hết hiệu lực)”. Xem thêm Lược đồ.

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 110/1997/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 1997

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 110/1997/NĐ/CP NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 1997 VỀ VIỆC BỔ SUNG HỆ SỐ MỨC LƯƠNG CHỨC VỤ QUẢN LÝ VÀ PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/CP NGÀY 23/5/1993

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài Chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Bổ sung vào hạng I của Bảng lương chức vụ quản lý doanh nghiệp và Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp, các hệ số mức lương chức vụ quản lý và phụ cấp chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp như sau:

1- Hệ số mức lương chức vụ quản lý:

Giám đốc: 6,34 - 6,72

Phó Giám đốc và kế toán trưởng: 5,72 - 6,03.

2- Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo:

Trưởng phòng và tương đương: 0,5

Phó phòng và tương đương: 0.4

Điều 2.- Quy định tại Điều 1 của Nghị định này áp dụng đối với những người giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo Tổng công ty được thành lập theo Quyết định số 90/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, không đủ điều kiện xếp hạng đặc biệt theo quy định tại Quyết định số 185/TTg ngày 28 tháng 3 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3.- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

Điều 4.- Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5.- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)