cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 3318/TB-TCHQ ngày 20/04/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất để hoàn tất SS-8280 dùng trong công nghiệp giấy (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 3318/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 20-04-2016
  • Ngày có hiệu lực: 20-04-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3318/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cNghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư s14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh) tại thông báo số 536/TB-PTPL ngày 04/04/2016 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hóa chất dùng trong công nghiệp giấy; Chất để hoàn tất SS-8280. Hàng mới 100% (Mục 1).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Thương Mại Cảnh Hào; địa chỉ: 8 Lô T KDC Bình Hưng, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh; mã số thuế: 0303047744.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10065314325/A11 ngày 01/12/2015 tại Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KVI (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Copolyme Styrene-Acrylate, dạng phân tán trong môi trường nước, trong đó monomer Styrene chiếm tỷ trọng lớn hơn, dạng lỏng. Hàm lượng rắn 30,4%.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Copolyme Styrene-Acrylate, dạng phân tán trong môi trường nước, trong đó monomer Styrene chiếm tỷ trọng lớn hơn, dạng lỏng. Hàm lượng rắn 30,4%.

thuộc nhóm 39.03 “Polyme từ styren, dạng nguyên sinh”, phân nhóm 3903.90 “- Loại khác”, mã s3903.90.30 - - Dạng phân tán” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (đ b/cáo);
- Các Cục HQ t
nh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV I

(Cục Hi quan TP. Hồ Chí Minh);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Thương Mại Cảnh Hào

(8 Lô T KDC Bình Hưng, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thủy (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái