cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 3269/TB-TCHQ ngày 20/04/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất hoàn tất dùng trong ngành dệt nhuộm (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 3269/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 20-04-2016
  • Ngày có hiệu lực: 20-04-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3269/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT- BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo 2874/TB-PTPL ngày 29/12/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hóa chất dùng trong ngành dệt nhuộm - chất hoàn tất (KD-HK-600) (mục 2 PLTK).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Dong Lim Vina Chemical.

Địa chỉ: KCN Long Thành, Long Thành, Đồng Nai.

MST: 0302869558.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10060204896/A41 ngày 23/10/2015 đăng ký tại Chi cục HQ Quản lý hàng Đầu tư (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Kali polyacrylat dạng hòa tan trong nước, hàm lượng rắn ~ 45,7%.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Kali polyacrylat dạng hòa tan trong nước, hàm lượng rắn ~ 45,7%.

thuộc nhóm 39.06 “Polyme acrylic dạng nguyên sinh.”, phân nhóm 3906.90 “- Loại khác:”, phân nhóm “- - Loại khác”, mã số 3906.90.99 “- - - Loại khác ”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);

- Chi cục HQ Quản lý hàng Đầu tư - Cục Hải quan TP. HChí Minh;
- Công ty TNHH Dong Lim Vina Chemical
(Đ/c: KCN Long Thành, Long Thành, Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các ch
i nhánh;
- Website H
i quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL- Hường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái