cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 1650/TB-TCHQ ngày 04/03/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hạt nhựa (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 1650/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 04-03-2016
  • Ngày có hiệu lực: 04-03-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1650/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng) tại thông báo số 92/TB-PTPL ngày 18/01/2016 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 12: Hạt nhựa RESIN 66NY REONA 1300G(B)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Sanko Mold Việt Nam. Địa chỉ: Lô 116/1 KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai. Mã số thuế: 3600470683

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10066810693/A12 ngày 12/12/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan Biên Hòa - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Mẫu có thành phần chính là Polyamide 6,6 (>65%) và sợi thủy tinh, dạng hạt. Hàm lượng tro là 32.14%

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Mẫu có thành phần chính là Polyamide 6,6 (>65%) và sợi thủy tinh, dạng hạt. Hàm lượng tro là 32.14%

thuộc nhóm 39.08 “Polyamit dạng nguyên sinh”, phân nhóm 3908.10 “- Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12”, mã số 3908.10.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Long Bình Tân
(Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Công ty TNHH Sanko Mold Việt Nam;
(Lô 116/1 KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-T.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái