cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 1649/TB-TCHQ ngày 04/03/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hạt nhựa RESIN PC GSN 2030KR 9001B (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 1649/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 04-03-2016
  • Ngày có hiệu lực: 04-03-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1649/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cNghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư s14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại thành phố Đà Nng) tại thông báo số 92/TB-PTPL ngày 18/01/2016 và đề nghị của Cục trưng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 11: Hạt nhựa RESIN PC GSN 2030KR 9001B

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Sanko Mold Việt Nam. Địa chỉ: Lô 116/1 KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai. Mã số thuế: 3600470683

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10066810693/A12 ngày 12/12/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan Biên Hòa - Cục Hải quan tnh Đồng Nai

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Mu có thành phn chính là Polycarbonat (>60%) và sợi thủy tinh, dạng hạt. Hàm lượng tro là 30.02%

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Mu có thành phn chính là Polycarbonat (>60%) và sợi thủy tinh, dạng ht. Hàm lưng tro là 30.02%

thuộc nhóm 39.07 “Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxit, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, este polyalyl và các polyeste khác, dạng nguyên sinh, mã số 3907.40.00 “- Polycarbonat” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (đ b/cáo);
- Các Cục HQ t
nh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Long Bình Tân (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Công ty TNHH Sanko Mold Việt Nam;
(Lô 116/1 KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-T.Hươ
ng (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Dương Thái