cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 1570/TB-TCHQ ngày 01/03/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Feed Curb FS dry bổ sung chất chống mốc trong thức ăn chăn nuôi (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 1570/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 01-03-2016
  • Ngày có hiệu lực: 01-03-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1570/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại HH XNK chi nhánh TP. Hải Phòng gửi đối với hàng hóa nêu tại Thông báo kết quả phân tích số 351/TB1-PTPL ngày 26/11/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Feed Curb FS dry- Bổ sung chất chống mốc trong TĂCN (mục 1 tờ khai Hải quan)

2. Đơn vị nhập khẩu: Chi nhánh công ty cổ phần Việt - Pháp sản xuất thức ăn gia súc Proconco Hải Phòng

Địa chỉ: Lô CN2.1A KCN Đình Vũ, Hải An, Hải Phòng

Mã số thuế: 3600234534-008

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10060343566/A12 ngày 25/10/2015 tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư - Gia công - Cục Hải quan TP. Hải Phòng

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chế phẩm khử trùng, diệt nấm mốc bổ sung trong thức ăn chăn nuôi, có thành phần hoạt chất axit propionic

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm khử trùng, diệt nấm mốc bổ sung trong thức ăn chăn nuôi, có thành phần hoạt chất axit propionic thuộc nhóm 38.08 “Thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loài gặm nhấm, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nẩy mầm và thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng, thuốc khử trùng và các sản phẩm tương tự, đóng gói sẵn hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế phẩm hoặc sản phẩm (ví dụ, băng, bấc và nến đã xử lý lưu huỳnh và giấy bẫy ruồi”, phân nhóm “- Loại khác:”, phân nhóm 3808.94 “- - Thuốc khử trùng:”, mã số 3808.94.90 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư - Gia công - Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Trung tâm. PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Chi nhánh công ty cổ phần Việt - Pháp sản xuất thức ăn gia súc Proconco Hải Phòng (Lô CN2.1A KCN Đình Vũ, Hải An, Hải Phòng);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái