cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 822/TB-TCHQ ngày 28/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là ốp lưng bằng nhựa điện thoại di động Masstel N505 (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 822/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 28-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 28-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 822/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 1243/TB-PTPL ngày 22/10/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Ốp lưng bằng nhựa điện thoại di động Masstel N505, chất liệu nhựa, mới 100% (Mục 1).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam; địa chỉ: Số 4, lô 6A, Khu đô thị Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; mã số thuế: 0104989010.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10051873721/H11 ngày 18/08/2015 tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (Cục Hải quan TP. Hà Nội).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Sản phẩm ốp lưng điện thoại đi từ polycarbonate.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sản phẩm ốp lưng điện thoại đi từ polycarbonate.

thuộc nhóm 39.26 “Sản phm khác bng plastic và các sản phm bng các vật liệu khác của các nhóm từ 39.01 đến 39.14”, phân nhóm 3926.90 “- Loại khác”, phân nhóm “- - Loại khác”, mã số 3926.90.99 - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để
t/hiện);
- Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội
(Cục Hả
i quan TP. Hà Nội);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam (Số 4, lô 6A, KĐT Trung Yên, Trung Hòa,
Cầu Giấy, Hà Nội);
- Website Hải quan;
- Lưu; VT, TXNK-PL-Thủy (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái