cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 837/TB-TCHQ ngày 28/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thép tấm hợp kim Cr, cán phẳng, rộng (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 837/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 28-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 28-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 837/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu tại thông báo số 66/TB-PTPL ngày 13 tháng 01 năm 2016 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thép tm hợp kim Cr, cán phng, rộng >600mm, được cán nóng, không phủ mạ hoặc tráng, SS400-Cr: (3.8; 4.8; 5.8; 7.8; 9.8; 13.8; 15.8; 19.8)mm x 1500mm. (Mục 1 TK hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu:

Công ty cổ phần thương mại Citicom;

Địa chỉ: Tầng 24, tòa nhà ICON4, số 243 A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

MST: 0101370014

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10064698572/A11 ngày 26/11/2015 tại Chi cục Hải quan Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng (Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn).

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép hợp kim, hàm lượng C ≈ 0,19%; Cr 0,36%...tính theo trọng lượng, Cr là nguyên tố duy nhất quyết định thép hợp kim, dạng tấm, cán nóng, dày 3,8mm, rộng trên 600mm, chưa tráng phủ mạ hoặc sơn.

5. Kết quả phân loại: Thép hợp kim, hàm lượng C ≈ 0,19%; Cr 0,36%...tính theo trọng lượng, Cr là nguyên tố duy nhất quyết định thép hợp kim, dạng tấm, cán nóng, dày 3,8mm, rộng trên 600mm, chưa tráng phủ mạ hoặc sơn.

Thuộc nhóm 72.25 “Thép hợp kim khác được cán phng, chiều rộng từ 60mm trở lên”, phân nhóm 7225.40 “- Loại khác, chưa được gia công quá mức cán nóng, không ở dạng cuộn”, mã số 7225.40.90 “-- Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng (Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh;
- Công ty cổ phần thương mại Citicom;

(Đ/c: Tầng 24, tòa nhà ICON4, s 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đng Đa, Hà Nội);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Tuân(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái