cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 788/TB-TCHQ ngày 27/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là biến dòng sử dụng điện môi lỏng (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 788/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 27-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 27-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 788/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa Xuất nhập khẩu Chi nhánh tại thành phố Hải Phòng tại thông báo số 378/TB1-CNHP ngày 03/12/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

Biến dòng sử dụng điện môi lỏng, Type OSKF 123. Điện áp tối đa 123kV, cs danh định: 55VA. Tỷ số nén: 800/1200/2000/1A hiệu Alstom. Hàng mới 100%. Dùng cho thiết bị đo lường, rơ le bảo vệ, tự động hóa. (Mục 1 Phụ lục Tờ khai)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần; Địa chỉ: Tổ 26 thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội; MST: 0100101322.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10058415744/A11 ngày 09/10/2015 tại Chi cục HQ CK Cảng Hải Phòng KV1 - Cục HQ thành phố Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Máy biến dòng điện, sử dụng điện môi lỏng, thường được sử dụng cho thiết bị đo lường có công suất danh định không quá 5kVA, điện áp tối đa trên 110kV.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Máy biến dòng điện, sử dụng điện môi lỏng, thường được sử dụng cho thiết bị đo lường có công suất danh định không quá 5kVA, điện áp tối đa trên 110kV.

thuộc nhóm 85.04 “Biến thế điện, máy biến đổi điện tĩnh (ví dụ, bộ chỉnh lưu) và cuộn cảm.”, phân nhóm “- Máy biến điện sử dụng điện môi lỏng”, phân nhóm 8504.21 “- - Có công suất danh định không quá 650 kVA”, phân nhóm “- - - Loại khác”, mã số 8504.21.99 “- - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK Cảng Hải Phòng KV1 - Cục HQ thành phố Hải Phòng (để t/hiện);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (Đc: Tổ 26 thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-Vân (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái