cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 752/TB-TCHQ ngày 27/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là nhôm dạng thanh sơn tĩnh điện (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 752/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 27-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 27-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 752/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh tại thông báo số 89/TB-PTPL ngày 14 tháng 01 năm 2016 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nhôm dạng thanh sơn tĩnh điện hàng mới 100% (mã V5532). (Mục 1 TK hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu:

Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Châu Âu;

Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

MST: 3600785524.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10053647893/A41 ngày 03/9/2015 tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Nhôm hợp kim ở dạng hình, mặt cắt ngang dạng hình (rỗng) đều nhau dọc theo chiều dài, chưa qua sơn, phủ mạ tráng. Kích thước: (52 x 52 x 96 x 6500)mm. 

5. Kết quả phân loại: Nhôm hợp kim ở dạng hình, mặt cắt ngang dạng hình (rỗng) đều nhau dọc theo chiều dài, chưa qua sơn, phủ mạ tráng. Kích thước: (52 x 52 x 96 x 6500)mm. 

Thuộc nhóm 7604 “Nhôm ở dạng thanh, que và hình”, phân nhóm “- Bằng nhôm hợp kim”, phân nhóm 7604.21 “-- Dạng hình rỗng”, mã số 7604.21.90 “--- Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và
các Chi nhánh;
- Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Châu Âu; (Đ/c: KCN Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Tuân(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái