cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 684/TB-TCHQ ngày 26/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là silicon nguyên sinh DEFOAMER ADDITIVE (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 684/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 26-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 26-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 684/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích đkiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 2293/TB-PTPL ngày 15/10/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo DEFOAMER ADDITIVE (silicon nguyên sinh) (mục 9 tờ khai Hải quan)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Nan Pao Resins Việt Nam

Địa chỉ: Số 10 đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương

MST: 3700316621

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10050101645/E31 ngày 4/8/2015 Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Silicone nguyên sinh, dạng phân tán, hàm lượng rắn ~22%

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Silicone nguyên sinh, dạng phân tán, hàm lượng rắn ~22%

thuộc nhóm 39.10 “Silicon dạng nguyên sinh., mã số 3910.00.20 “- Dạng phân tán hoặc dạng hòa tan” tại Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tng cục trưởng (đ b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Nan Pao Resins Việt Nam (Số 10 đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2
, Dĩ An, Bình Dương);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái