cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 698/TB-TCHQ ngày 26/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là đèn chuyên dụng dùng chiếu sáng trong sân khấu (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 698/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 26-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 26-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 698/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 77/TB-PTPL ngày 14/01/2016 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Đèn chuyên dụng dùng chiếu sáng trong sân khấu, model: SL-L882DAT, mới 100%. HSX: China Cons (mục 1 tờ khai).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình. Địa chỉ: số 5/136/72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Mã số thuế: 0101646600.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10062081574/A11 ngày 06/11/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hà Nội.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Bộ đèn dạng hình vuông kích thước 300x300x42mm, bao gồm 882 đèn LED, thường dùng để chiếu sáng trong khu vực trường quay, studio...

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Bộ đèn dạng hình vuông kích thước 300x300x42mm, bao gồm 882 đèn LED, thường dùng để chiếu sáng trong khu vực trường quay, studio…

thuộc nhóm 94.05Đèn và bộ đèn kể cả đèn pha và đèn rọi và bộ phận của chúng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; biển hiệu được chiếu sáng, biển đề tên được chiếu sáng và các loại tương tự, có nguồn sáng cố định thường xuyên, và bộ phận của chúng chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm 9405.40 - Đèn và bộ đèn điện khác, phân nhóm - - Loại khác, mã số 9405.40.99 - - - Loại khác, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục HQ Bắc Hà Nội (Cục HQ TP. Hà Nội);
- Trung tâm PTPL HH XNK và Chi nhánh;
- Cty CP Đầu tư và Phát triển truyền hình (Số 5/136/72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-M.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái