cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 694/TB-TCHQ ngày 26/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là bộ mã hóa vòng quay (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 694/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 26-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 26-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 694/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh tại thông báo số 2834/TB-PTPL ngày 29/12/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Bộ mã hóa vòng quay E40S8-30-3-N-24, E50S8-300 (500)-3-T-24 (mục 10 tờ khai).

2. Đơn vị xuất/nhập khẩu: Công ty TNHH Autonics Vina. Địa chỉ: 400 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Quy, Q.7, TP. Hồ Chí Minh. Mã số thuế: 0312556385.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10052260692/A41 ngày 20/08/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thiết bị điện chuyển đi số vòng quay của trục thành các tín hiệu điện xung dạng sóng (mã hóa vòng quay) để sử dụng trong việc đo góc độ, vị trí, vòng quay, tốc độ, gia tốc và khoảng cách. Thông số kỹ thuật chính: loại kiu trục, đường kính thân hình trụ: Ø50mm; đường kính trục Ø8mm; Pulse/1 Revolution)-500; output phase)- A,B,Z; Control output - Totem pole output; Power 12-24VDC ±5%. Tên thương mại: Rotary Encorder. Model: E50S8 500-3-T-24. Hiệu: Autonics. Made in Korea.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Thiết bị điện chuyn đi svòng quay của trục thành các tín hiệu điện xung dạng sóng (mã hóa vòng quay) để sử dụng trong việc đo góc độ, vị trí, vòng quay, tốc độ, gia tốc và khoảng cách. Thông số kỹ thuật chính: loại kiu trục, đường kính thân hình trụ: Ø50mm; đường kính trục Ø8mm; Pulse/1 Revolution)-500; output phase)- A,B,Z; Control output - Totem pole output; Power 12-24VDC ±5%. Tên thương mại: Rotary Encorder. Model: E50S8 500-3-T-24. Hiệu: Autonics. Made in Korea.

thuộc nhóm 90.29 “Máy đếm vòng quay, máy đếm sản lượng, máy đếm cây s đ tính tiền taxi, máy đếm dặm, máy đo bước và máy tương tự; đồng hồ chỉ tốc độ và máy đo tốc độ góc, trừ các loại máy thuộc nhóm 90.14 hoặc 90.15; máy hoạt nghiệm, phân nhóm 9029.10 - Máy đếm vòng quay, máy đếm sản lượng, máy đếm cây số để tính tiền taxi, máy đếm dặm, máy đo bước và máy tương tự, mã số 9029.10.90 - - Loại khác, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tng cục trưởng (để b/cáo);
-
Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
-
Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh);
-
Trung tâm PTPL HH XNK và Chi nhánh;
-
Công ty TNHH Autonics Vina; (400 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Quy, Q.7, TP. HCM);
-
Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK-M.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái