cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 691/TB-TCHQ ngày 26/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là phụ kiện bộ cảm biến sợi quang (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 691/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 26-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 26-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 691/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh tại thông báo số 2834/TB-PTPL ngày 29 tháng 12 năm 2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Phụ kiện bộ cảm biến sợi quang (cáp nối) FT-320-05 (mục 44 tờ khai).

2. Đơn vị xuất/nhập khẩu: Công ty TNHH Autonics Vina. Địa chỉ: 400 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Quy, Q.7, TP. Hồ Chí Minh. Mã số thuế: 0312556385.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10052260692/A41 ngày 20/08/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đu tư - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Cáp quang, dùng dẫn tín hiệu cho cảm biến quang Autonics loại phản xạ khuếch tán, có 1 đu ra dùng phát và thu tín hiệu được làm ren đlắp đặt, chiều dài cáp 2m. Bộ đóng gói bán lẻ gồm dây cáp, 02 vòng đệm bằng thép, 01 dao cắt chuyên dụng, tài liệu hướng dẫn. Tên thương mại: Fiber Optic Cable. Model: FD-620-10. Hiệu: Autonics. Made in Korea.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Cáp quang, dùng dẫn tín hiệu cho cảm biến quang Autonics loại phản xạ khuếch tán, có 1 đầu ra dùng phát và thu tín hiệu được làm ren để lắp đặt, chiều dài cáp 2m. Bộ đóng gói bán lẻ gồm dây cáp, 02 vòng đệm bằng thép, 01 dao cắt chuyên dụng, tài liệu hướng dẫn. Tên thương mại: Fiber Optic Cable. Model: FD-620-10. Hiệu: Autonics. Made in Korea.

thuộc nhóm 85.44 “Dây, cáp điện (k cả cáp đng trục) cách điện (k cả loại đã tráng men cách điện hoặc mạ lớp cách điện) và dây dẫn cách điện khác, đã hoặc chưa gắn với đầu ni; cáp sợi quang, làm bằng các bó sợi đơn có vỏ bọc riêng biệt từng sợi, có hoặc không gn với dây dẫn điện hoặc gn với đầu nối”, phân nhóm 8544.70 “Cáp sợi quang”, mã số 8544.70.90 - - Loại khác, tại Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tng cục trưởng (để b/cáo);
-
Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
-
Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh);
-
Trung tâm PTPL HH XNK và Chi nhánh;
-
Công ty TNHH Autonics Vina; (Đ/c: 400 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Quy, Q.7, TP. HCM);
-
Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK-M.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái