cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 644/TB-TCHQ ngày 25/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là dung dịch ăn mòn vô hại với môi trường (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 644/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 25-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 25-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 644/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh tại Hải Phòng tại thông báo số 369/TB1-CNHP ngày 02/12/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Dung dịch ăn mòn vô hại với môi trường SE-200A (Micro soft etching solution SE-200A) (C12H28N2O4S, (C2H4O)nH2O, H2SO4) dùng để xử lý bề mặt PCB.

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Điện tử Naret;

Địa chỉ: TT Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.

MST: 0900882192.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10059271601/A11 ngày 16/10/2015 đăng ký tại: Chi cục HQ CK Cảng Hải Phòng KVIII. (Cục HQ TP. Hải Phòng)

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chế phẩm tẩy rửa, làm sạch có thành phần chính là polyethylene glycol, muối sulphat của dẫn xuất hợp chất hữu cơ và phụ gia, dạng lỏng.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Chế phẩm ty rửa, làm sạch có thành phn chính là polyethylene glycol, muối sulphat của dẫn xuất hợp chất hữu cơ và phụ gia, dạng lỏng.

thuộc nhóm 34.02 “Chất hữu cơ hoạt động bề mặt (trừ xà phòng); các chế phẩm hoạt động b mặt, các chế phm dùng đ giặt, rửa (k cả các chế phẩm dùng đ giặt, rửa phụ trợ) và các chế phm làm sạch, có hoặc không chứa xà phòng, trừ các loại thuộc nhóm 34.01”; phân nhóm 3402.90 “- Loại khác”; phân nhóm dòng 2 gạch “- - Ở dạng lỏng”; mã số 3402.90.19 - - - Chế phẩm giặt, rửa hoặc chế phm m sạch khác, k cả các chế phẩm ty trắng, làm sạch hoặc ty nhờn” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK Cảng HP KVIII (Cục HQ TP. H
i Phòng);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Điện tử Naret-
TT Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hà(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái