cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 643/TB-TCHQ ngày 25/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Polyme acrylic dạng nguyên sinh thành phần chính là acrylate copolymer (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 643/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 25-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 25-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 643/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 2578/TB-PTPL ngày 25/11/2016 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Polyme acrylic dạng nguyên sinh thành phần chính là acrylate copolymer -- Acrylate copolymer/ITRI-APC-2

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Eclat Fabrics Việt Nam;

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A2, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

MST: 3500829390.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10061215033/H11 ngày 31/10/2015 đăng ký tại: Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ (Cục HQ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Dung dịch Poly(Octadecyl methacrylate) trong dung môi hữu cơ, hàm lượng dung môi ~ 65,8% theo trọng lượng dung dịch.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dung dịch Poly(Octadecyl methacrylate) trong dung môi hữu cơ, hàm lượng dung môi ~ 65,8% theo trọng lượng dung dịch.

thuộc nhóm 32.08 “Sơn và vecni (kể cả các loại men tráng (enamels) và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường nước.; phân nhóm 3208.20 “- Từ polyme acrylic hoặc polyme vinyl, mã s3208.20.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục
HQ CK Cảng Phú Mỹ (Cục HQ tỉnh Bà Ria-Vũng Tàu);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH
Eclat Fabrics Việt Nam - KCN Mỹ Xuân A2, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hà(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái