cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 659/TB-TCHQ ngày 25/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là nhôm hydroxit-Aluminium hydroxide (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 659/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 25-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 25-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 659/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dn về phân loại hàng hóa, phân tích đ phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP.Đà Nng tại Thông báo số 840/TB-PTPL ngày 10/12/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nhôm hydroxit - Aluminium hydroxide (mục 1 tờ khai hải quan)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Soda Nikka Việt Nam;

Địa chỉ: 835/9 đường Trần Hưng Đạo, Phường 01, Quận 5, TP.H Chí Minh;

MST: 0312916944

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10062860420/A41 ngày 13/11/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan Long Thành - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Nhôm hydroxit, dạng bột

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Nhôm hydroxit, dạng bột

thuộc nhóm 28.18 “Corundum nhân tạo, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; ôxit nhôm; hydroxit nhôm”, mã s 2818.30.00 “- Nhôm hydroxit” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để
t/hiện);
- Chi cục Hải quan Long Thành (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Soda Nikka Việt Nam (835/9 đườ
ng Trần Hưng Đạo, Phường 01, Quận 5, TP Hồ Chí Minh);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK, PL-Na (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái