cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định số 100/2001/QĐ-UB ngày 31/10/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ năm 1976 đến năm 1996 đã hết hiệu lực thi hành (Văn bản hết hiệu lực)

  • Số hiệu văn bản: 100/2001/QĐ-UB
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Ngày ban hành: 31-10-2001
  • Ngày có hiệu lực: 31-10-2001
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
  • Ngày hết hiệu lực: 00/00/0000
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:
Caselaw Việt Nam: “Văn bản này đã hết hiệu lực.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 100/2001/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH TỪ NĂM 1976 ĐẾN NĂM 1996, ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;
- Thực hiện Quyết định số 355/TTg ngày 25 tháng 5 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ;
- Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 563/TBCCTCHC ngày 17 tháng 5 năm 2001 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bãi bỏ 108 văn bản đã hết hiệu lực thi hành (có danh mục kèm theo), do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ năm 1976 đến năm 1996.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- VPCP, Bộ Tư pháp
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- VP/HĐ-UB: CPVP
- Các Tổ chuyên viên
- Lưu (NC)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH TỪ 1976 ĐẾN NGÀY 31/12/1996 ĐƯỢC BÃI BỎ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 100/2001/QĐ-UB NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2001 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

1. Lĩnh vực Tổ chức bộ máy:

Stt

Hình thức văn bản

Số văn bản,

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

01

Quyết định

8/QĐ-UB

08/01/1991

V/v ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo TP.HCM

02

Quyết định

1679/QĐ-UB 30/3/1996

V/v ban hành bản quy định về phân công, phân cấp quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp tư nhân, Luật công ty trên địa bàn thành phố

 

2. Lĩnh vực Văn hóa xã hội

Stt

Hình thức văn bản

Số văn bản,

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

1

Quyết định

1034/QĐ-UB

5/7/93

V/v ban hành quy định tạm thời về hoạt động thông tin quảng cáo thuốc trên địa bàn thành phố.

2

Quyết định

192/QĐ-UB

28/9/87

Ban hành quy chế tạm thời về mở trường phổ thông trung học hệ B

3

Quyết định

228/QĐ-UB

4/11/88

Ban hành qui chế tạm thời về tổ chức nhà trẻ dân lập, nhóm trẻ gia đình và mẫu giáo dân lập.

4

Quyết định

1143/QĐ-UB-VX

28/7/93

V/v thực hiện Luật Báo chí & Nghị định 133/HĐBT

 

3. Lĩnh vực Nội chính

Stt

Hình thức văn bản

Số văn bản,

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

1

Quyết định

1531/QĐ-UB

25/11/1977

V/v cải tạo các đối tượng hình sự và tệ nạn xã hội trong thành phố

2

Quyết định

253/QĐ-UB

30/12/1978

Ban hành bản qui định tạm thời về nhiệu vụ, tổ chức, biên chế, lề lối làm việc và chế độ đãi ngộ cho cán bộ nhân viên Công an xã

3

Quyết định

38/QĐ-UB

08/02/1980

Ban hành bản qui định về chế độ bắt buộc lao động tại TP HCM

4

Thông báo

234/TB-UB

14/11/1981

V/v giao trách nhiệm cho các ngành, các cấp và vận động nhân dân tham gia công tác kiểm tra phân phối, sử dụng điện, chống ăn cắp điện và bảo vệ nguồn điện trong thành phố

5

Quyết định

172/QĐ-UB

26/7/1985

V/v ban hành quy định tạm thời về một số chế độ đối với cán bộ, công nhân và thanh niên xung phong của thành phố được điều động đến công tác lâu dài ở huyện duyên hải và khu kinh tế Nam Tây Nguyên.

6

Chỉ thị

01/CT-UB

19/01/1986

V/v cấm uống rượu trong giờ làm việc, ngăn chặn nạn say rượu, nghiệu rượu trong nhân dân, cấm sản xuất và bán rượu trái phép ở thành phố.

7

Quyết định

16/QĐ-UB

13/01/1987

V/v ban hành bản qui định về nhiệm vụ chức trách, tổ chức biên chế và chế độ đãi ngộ cho cán bộ, nhân viên phường, xã đội và dân quân tự vệ tập trung

8

Chỉ thị

06/CT-UB

20/2/1987

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 256/CT ngày 11/10/1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về công tác đối với người Hoa

9

Quyết định

07/CT-UB

03/02/1988

HD thi hành Chỉ thị 300/CT ngày 22/10/1987 của Chủ tịch HĐBT về một số công tác trước mắt nhằm tăng cường quản lý Nhà nước bằng pháp luật

10

Quyết định

273/QĐ-UB

19/9/1988

HD thi hành qui định tạm thời về xử phạt đối với các loại vi phạm về giữ gìn vệ sinh trật tự hè phố, công viên…

11

Chỉ thị

08/CT-UB

30/3/1989

Tổ chức thực hịên điều lệ đăng ký, quản lý hộ khẩu tại TP HCM

 

4. Lĩnh vực quản lý Tài chính – Ngân hàng – Giá – Thuế

Stt

Hình thức văn bản

Số văn bản,

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

1

Công văn

1173/UB-NC

08/3/1994

V/v thu lệ phí xác minh hộ tịch theo yêu cầu của nước ngoài.

2

Quyết định

669/QĐ-UB

08-3-94

Các khoản lệ phí của cơ quan Kiến trúc sư Trưởng thành phố

3

Công văn

3268/UB-KT

30/10/1995

V/v chấn chỉnh việc thu phí và lệ phí

4

Công văn

978/UB-QLĐT

28/3/1996

V/v thu tiền sử dụng đất.

 

5. Lĩnh vực Khoa học – Kỹ thuật

Stt

Hình thức văn bản

Số văn bản,

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

11

Quyết định

1489/QĐ-UB

14/8/1979

V/v ban hành tiêu chuẩn địa phương “Điều kiện vệ sinh của cơ sở sản xuất lương thực, thực phẩm”

12

Quyết định

193/QĐ-UB

12/5/1980

V/v ban hành 6 tiêu chuẩn địa phương về vải sợi.

13

Quyết định

106/QĐ-UB

06/3/1981

v/v ban hành 2 tiêu chuẩn địa phương về điều kiện vệ sinh công nghiệp của cơ sở sản xuất vật dụng cao su và nhựa.

14

Quyết định

133/QĐ-UB

02/07/1981

V/v ban hành tiêu chuẩn địa phương về bột dinh dưỡng trẻ em.

15

Quyết định

134/QĐ-UB

02/7/1981

V/v ban hành tiêu chuẩn địa phương về thức ăn hỗn hợp cho gia súc (heo, gà…)

16

Quyết định

144/QĐ-UB

17/7/1985

V/v ban hành tiêu chuẩn bàn ủi điện – yêu cầu kỹ thuật – ký hiệu 53TCV76-85

17

Quyết định

147/QĐ-UB

18/7/1985

V/v ban hành 2 tiêu chuẩn về chao-yêu cầu kỹ thuật-ký hiệu 53TCV 70-85

18

Quyết định

148/QĐ-UB

19/7/1985

V/v ban hành 2 tiêu chuẩn về bánh phồng tôm, yêu cầu kỹ thuật – ký hiệu 53/TCV 65-85

19

Quyết định

170/QĐ-UB

23/7/1985

V/v ban hành 2 tiêu chuẩn về xirô thực phẩm – phương pháp thử lý hóa – ký hiệu 53TCV 69-85. Phương pháp thử vi sinh vật – Ký hiệu 53TCV 73-85

20

Quyết định

220/QĐ-UB

07/12/1985

V/v ban hành tiêu chuẩn địa phương về chao-Phương pháp thử hóa học – ký hiệu 53TCV 71-85

21

Quyết định

235/QĐ-UB

09/12/1985

V/v ban hành 3 tiêu chuẩn địa phương về kéo cắt vải, kim bấm, dao con thông dụng.

22

Quyết định

04/QĐ-UB

07/01/1986

V/v ban hành 3 tiêu chuẩn địa phương về kéo cắt vải, kim bấm, dao con thông dụng.

23

Quyết định

17/QĐ-UB

13/01/1986

V/v ban hành tiêu chuẩn về bánh phồng tôm – phương pháp thử hóa học – ký hiệu 53TCV 72-86

24

Quyết định

90/UB

10/7/1986

V/v ban hành tiêu chuẩn rượu

25

Quyết định

117/QĐ-UB

11/8/1986

V/v ban hành tiêu chuẩn địa phương về bánh

26

Quyết định

169/QĐ-UB

11/11/1986

V/v ban hành 2 tiêu chuẩn địa phương: Saccarin trong thực phẩm – phương pháp thử định tính; Natribenzoat trong nước giải khát – PP khử

27

Quyết định

221/QĐ-UB

30/10/1987

V/v ban hành tiêu chuẩn địa phương về xích, vành xe máy

28

Quyết định

223/QĐ-UB

31/10/1987

V/v ban hành tiêu chuẩn địa phương về bơm nước, yêu cầu kỹ thuật

29

Quyết định

224/QĐ-UB

02/11/1987

V/v ban hành tiêu chuẩn địa phương về dây đồng hồ đeo bằng kim loại

30

Quyết định

225/QĐ-UB

02/11/1987

V/v ban hành tiêu chuẩn địa phương về mâm nhôm

31

Quyết định

150/QĐ-UB

03/6/1988

V/v ban hành tiêu chuẩn địa phương về bột nêm hỗn hợp

32

Quyết định

151/QĐ-UB

04/6/1988

V/v ban hành tiêu chuẩn địa phương về cháo đèn đường thủy ngân 125W.

33

Quyết định

200/QĐ-UB

27/7/1988

V/v ban hành tiêu chuẩn địa phương về sản phẩm chế biến từ bột mì và gạo

34

Quyết định

362/QĐ-UB

24/11/1988

V/v ban hành tiêu chuẩn địa phương về mực bút máy.

35

Quyết định

363/QĐ-UB

24/11/1988

V/v ban hành tiêu chuẩn địa phương về bánh dẻo

36

Quyết định

372/QĐ-UB

25/11/1988

V/v ban hành tiêu chuẩn địa phương về nước ngọt có CO2.

37

Quyết định

389/QĐ-UB

20/12/1988

V/v ban hành 6 tiêu chuẩn địa phương về sản phẩm điện.

38

Quyết định

1682/QĐ-UB-NC

10/11/1993

V/v ban hành quy định về quản lý chất lượng quạt điện

39

Quyết định

1174/QĐ-UB-NC

21/4/1994

V/v ban hành qui định tiêu chuẩn an toàn về lực thắng và đột trượt nganh của xe ô tô

40

Quyết định

758A/QĐ-UB-CN

15/5/1993

V/v ban hành qui định về kiểm soát ô nhiễm môi trường TP Hồ Chí Minh.

 

6. Lĩnh vực Quản lý đô thị

Stt

Hình thức văn bản

Số văn bản,

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

1.

Chỉ thị

03/CT-UB

15-01-91

Tổ chức bảo vệ mạng lưới điện TP

2.

Quyết định

154/QĐ-UB

25-7-87

Phân cấp quản lý nhà xuất cảnh trống

3.

Quyết định

08/QĐ-UB

11/01/1989

Ban hành quy định về quản lý nhà nước đối với phương tiện vận tải thủy bộ Theo đề nghị trên địa bàn TP. HCM

4.

Quyết định

230/QĐ-UB

25-4-89

Ban hành qui định về quản lý nhà tại TP

5.

Quyết định

126/QĐ-UB

23-4-90

Sửa đổi qui định về bán hóa giá nhà cấp 3, cấp 4

6.

Quyết định

3034/QĐ-UB

01-12-92

Sửa đổi, bổ sung các điều khỏan về phân cấp sửa chữa nhà của Quyết định 244/QĐ-UB ngày 28-10/1981

7.

Chỉ thị

29/CT-UB

02-6-93

Tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm lội giới và hành lang an tòan hệ thống truyền tải điện và các công trình hạ tầm kỹ thuật.

8.

Chỉ thị

50/CT-UB

19-10-93

V/v chống lấy cắp điện

9.

Công văn

587/UB-QLĐT

05-2-94

Giao nhiệm vụ cho Sở Nhà đất xét cấp số nhà

10.

Công văn

863/UB-QLĐT

02-3-94

Giải quyết hồ sơ của các công dân có hộ khẩu ở ngoại thành xin mua nhà ở nội thành

11.

Quyết định

1818/QĐ-UB

13-6-94

Quy định về quản lý và sử dụng lòng lề đường.

12.

Chỉ thị

38/CT-UB

13-9-94

V/v cải cách thủ tục hành chính

13.

Công văn

3327/UB-TM

23-7-94

Giải thích một số điểm trong QĐ 883/QĐ-UB ngày 29/3/94 về thu tiền sử dụng đất.

14.

Quyết định

1488/QĐ-UB

17-5-94

Quy định về quản lý nhà nước đối với nhà thuộc sở hữu tư nhân tại TP. HCM

15.

Công văn

2920/UB-QLĐT

28-6-94

Về bán nhà xưởng của các Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp giải thể

16.

Chỉ thị

12/CT-UB-KT

11/3/1995

Triển khai thực hiện điều lệ quản lý đầu tư xây dựng

17.

Công văn

2014/UB-KT

22-7-95

Bổ sung chỉ thị 12/CT-UB ngày 11-3-95

18.

Công văn

1652/UB-QLĐT

21-6-95

Cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa các cơ sở tôn giáo trên nền đất cũ

19.

Công văn

1798/UB-QLĐT

05-07-95

V/v đình chỉ thực hiện Chỉ thị số 25/CT-UB ngày 25/6/1994 (đã được bãi bỏ theo quyết định số 5985/QĐ-UB-NC ngày 11/11/1998)

20.

Công văn

1852/UB-QLĐT

10-7-95

V/v giải quyết hồ sơ nhà thuộc diện 2/IV có danh sách chuyến bay

21.

Quyết định

5958/QĐ-UB

14-8-95

V/v Bãi bỏ Điều 5, Điều 6 Quyết định 239/QĐ-UB ngày 15-4-91 về thu tiền sử dụng đất

22.

Công Văn

3420/UB-QLĐT

6-11-95

Giải quyết hồ sơ nhà 2/IV

23.

Chỉ thị

12/CT-UB

11-3-95

Triển khai thực hiện điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng

24.

Công văn

2014/UB-KT

22/7/1995

Bổ sung Chỉ thị 12/CT-UB ngày 11/3/1995

25.

Công văn

1001/UB-QLĐT

01-4-96

Bổ sung Chỉ thị 12/CT-UB ngày 11-3-95

26.

Quyết định

5961/QĐ-UB

14-8-95

V/v bãi bỏ khỏan 2, khỏan 7 điều 3 quyết định 299/QĐ-UB ngày 23/2/93 về tổ chức hoạt động của Ban quản lý đất đai

27.

Công văn

493/UB-KT

08-02-96

V/v miễn thu tiền sử dụng đất và thuế xây dựng nhà ở phục vụ việc giải tỏa nhà trên địa bàn TP

28.

Công văn

1406/UB-QLĐT

30-5-95

V/v tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tách giấy phép xây dựng nhà ở thuộc các Cty Xây dựng và phát triển nhà nằm trong khu vực đã có cấp có thẩm quyền duyệt và đã có cơ sở hạ tầng.

29.

Công văn

2985/UB-QLĐT

6-10-95

Tạm giao nhiệm vụ cấp giấy phép cho người nước ngoài thuê nhà

30.

Công văn

1837/UB-QLĐT

24-5-96

Hướng dẫn xác nhận đất ở hợp lệ theo công văn 647/CV-ĐC ngày 31-5-95 của Tổng cục Địa chính

31.

Quyết định

3571A/QĐ-UB

01-8-96

Phụ thu tiền nước để cải tạo mạng lưới cấp nước

 

7. Lĩnh vực Sản xuất kinh doanh

Stt

Hình thức văn bản

Số văn bản,

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

1.

Quyết định

610/QĐ-UB

12/10/1989

Ban hành Quy định về cửa hàng cầm đồ trên địa bàn TP

2.

Chỉ thị

08/CT-UB

03/03/1992

Triển khai quy chế về thành lập và giải thể DNNN của Thành phố

3.

Quyết định

880/QĐ-UB

5/6/1992

Ban hành quy định về kiểm tra xử lý việc sản xuất buôn bán hàng giả tại TP.HCM

4.

Quyết định

2391/QĐ-UB

30/09/1992

Ban hành quy định về thi hành NĐ66/HĐBT về cá nhân và nhóm kinh doanh có vốn thấp hơn vốn pháp định quy định trong NĐ221/HĐBT

5.

Quyết định

450/QĐ-UB

24/03/1993

Ban hành bản quy định về quản lý giá ở Thành phố

6.

Quyết định

1196/QĐ-UB

7/8/1993

Ban hành quy định về quản lý hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà trọ, nhà hàng, cửa hàng ăn uống trên địa bàn TP.HCM

7.

Chỉ thị

02/CT-UB

13/01/1994

Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn TP.HCM

8.

Quyết định

2165/QĐ-UB-TM

11/07/1994

Ban hành quy định quản lý các hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn Thành phố.

9.

Quyết định

2920/QĐ-UB-KT

8/9/1994

Ban hành quy chế quản lý tài nguyên khoáng sản.

10.

Quyết định

46/QĐ-UB-KT

7/1/1995

Ban hành quy định về thủ tục cấp phép thành lập và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với DNTN và Công ty

11.

Thông báo

54/TP-UB-KT

13/06/1995

Cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán và thả diều trên địa bàn thành phố

12.

Chỉ thị

52/CT-UB-KT

Tăng cường quản lý đăng ký sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

13.

Quyết định

1679/QĐ-UB-KT

30/03/1996

Ban hành bản quy định về phân công, phân cấp quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp tư nhân, Luật Công ty trên địa bàn TP.HCM

14.

Chỉ thị

09/CT-UB-KT

10/04/1996

Tổ chức quản lý các hoạt động sản xuất, gia công kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn TP. HCM

15.

Quyết định

5067/QĐ-UB-KT

01/01/1996

Ban hành quy định tạm thời về trình tự, thủ tục cho phép và cấp giấy phép đầu tư các dự án trong nước không sử dụng vốn nhà nước.

16.

Công văn

4433/UB/KT

16/12/1996

Tạm áp dụng mức vốn pháp định theo Thông tư 04/UB-KHH ngày 5/5/1994 của UBKHNN đối với DNNN có nhu cầu chức năng, nhiệm vụ

Tổng cộng 108 văn bản được bãi bõ, gồm: 2 thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy; 4 thuộc lĩnh vực văn hóa-xã hội, 11, thuộc lĩch vực nội chính; 4 thuộc lĩnh vực quản lý tài chính ngân hàng- giá thuế; 40 thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật; 31 thuộc lĩnh vực quản lý đô thị, 16 thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ