cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 652/TB-TCHQ ngày 25/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chiết xuất từ trái nho ở dạng lỏng sản xuất dùng trong mỹ phẩm (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 652/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 25-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 25-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 652/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại-Chi nhánh tại TP.H Chí Minh tại thông báo số 2356/TB-PTPLHCM ngày 21/10/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chiết xuất từ trái nho ở dạng lỏng dùng trong sản xuất mỹ phẩm (Grape Fruit Liquid B)- NPL sản xuất mỹ phẩm (Mục 12).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam; Địa chỉ: Số 16 VSIP, đường số 5, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương; Mã số thuế: 3700239769.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10054011731/A12 ngày 04/09/2015 tại Chi cục Hải quan KCN Việt Nam-Singapore- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chiết xuất từ quả nho, thành phn chính là hoạt chất Flavonoid, butanediol và nước.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chiết xuất từ quả nho, thành phần chính là hoạt chất Flavonoid, butanediol và nước.

Thuộc nhóm 13.02 “Nhựa và các chiết xuất từ thực vật; chất pectic, muối của axit pectinic muối của axit pectic; thạch, các chất nhầy và các chất làm đặc, làm dày khác, đã hoặc chưa cải biến, thu được từ các sản phẩm thực vật”, phân nhóm “- Nhựa và các chất chiết xuất từ thực vật”, phân nhóm 1302.19 “- - Loại khác”, mã s1302.19.90 - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cc trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan KCN Việt Nam-Singapore (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam (Đ/c: Số 16 VSIP, đường số 5, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái