cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định số 5985/QĐ-UB-NC ngày 11/11/1998 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý đô thị ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

  • Số hiệu văn bản: 5985/QĐ-UB-NC
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Ngày ban hành: 11-11-1998
  • Ngày có hiệu lực: 11-11-1998
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 9382 ngày (25 năm 8 tháng 17 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 5985/QĐ-UB-NC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH TỪ NGÀY 02/7/1976 ĐẾN NGÀY 31/12/1996

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 và Pháp lệnh về nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ở mỗi cấp ngày 25/6/1996;
- Căn cứ Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật ngày 12/11/1996;
- Căn cứ quyết định số 355/TTg ngày 28/5/1997 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thực hiện đợt tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật trong 2 năm 1997 - 1998 của Chính phủ;
- Theo đề nghị của Ban chỉ đạo tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bãi bỏ 195 văn bản thuộc lĩnh vực quản lý đô thị (nhà đất; sử dụng điện, nước; giao thông vận tải; quy hoạch xây dựng) đã hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996 (danh mục kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện và Ban chỉ đạo tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 2
- Văn phòng Chính phủ
- Ban chỉ đạo RSVB/TW
- TT/TU, TT/HĐND.TP, TTUB
- Viện Kiểm sát TP, TAND.TP
- VPUB : PVP/NC
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

DANH SÁCH VĂN BẢN LIÊN QUAN

Số hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

586/UB-QLĐT

05/02/1994

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc xác định tỷ lệ dịch vụ phí cho thuê nhà

2896/QĐ-UB-QLĐT

17/06/1996

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành bản quy định về đền bù, trợ cấp thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn

5961/QĐ-UB-QLĐT

14/08/1995

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc bãi bỏ khoản 2, khoản 7 Điều 3 Quyết định 299/QĐ-UB ngày 23/2/93 về tổ chức hoạt động của Ban quản lý đất đai

5958/QĐ-UB-QLĐT

14/08/1995

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc bãi bỏ Điều 5, Điều 6 Quyết định 239/QĐ-UB ngày 15/4/1991 về thu tiền sử dụng đất

43/CT-UB

09/10/1992

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc cấp giấy chủ quyền nhà cấp 3, cấp 4 đã hoàn tất thủ tục hóa giá nhà trước ngày 15 tháng 5 năm 1992

02/CT-UB

18/01/1992

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc điều tra đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

34/CT-UB

20/09/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc kê khai nhà thuộc khu vực Nhà nước do địa phương quản lý

21/CT-UB

10/06/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tổ chức đợt kiểm tra tình hình sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố

3558/UB-NĐ

08/08/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thu lệ phí nhà và đất ở các quận, huyện

119/QĐ-UB

08/05/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Qui định giá biểu thu tiền thuê nhà làm việc hành chánh, sản xuất kinh doanh và nhà ở thuộc diện Nhà nước quản lý tại TP. HCM

1435/UB

25/04/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc giao đất khu dân cư cho nhân dân làm nhà ở

268/QĐ-UB

25/11/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành qui định về sử dụng đất đai, mặt nước còn hoang hóa hoặc chưa sử dụng hết

134/QĐ-UB

07/07/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Sửa đổi bổ sung một số điểm trong công tác bán hóa giá nhà cấp 3, cấp 4

2012/UB

30/06/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thực hiện giá cước vận tải trên địa bàn TP.

44/QĐ-UB

11/03/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc chuyên chở đối với các loại xe 2 -3 bánh thô sơ và 3 bánh gắn máy

22/CT-UB

20/08/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Tổ chức đợt kiểm tra về quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố

169/QĐ-UB

16/08/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc sửa đổi bổ sung giá biểu tạm thời thu tiền thuê nhà làm việc hành chánh, sản xuất, kinh doanh thuộc diện nhà nước quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh

2140/UB

10/07/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Xử lý tình trạng chiếm dụng nhà cửa trái phép tại thành phố

103/QĐ-UB

11/08/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Ủy nhiệm cho đồng chí Trưởng ban Quản lý ruộng đất ra quyết định đình chỉ hoặc thu hồi đất sử dụng trái pháp luật trên địa bàn Thành phố

110/QĐ-UB

25/07/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Sửa đổi bổ sung giá biểu thuê nhà làm việc hành chánh, sản xuất kinh doanh và nhà ở thuộc diện Nhà nước quản lý

109/QĐ-UB

25/07/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Điều chỉnh đơn giá bán nhà cấp 3, cấp 4

22/QĐ-UB

28/01/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy định tạm thời về việc xử lý các vi phạm chế độ bảo hiểm giao thông vận tải

140/QĐ-UB

15/07/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Qui định tạm thời về bán nhà đang sử dụng (cấp 3, 4) thuộc diện Nhà nước quản lý cho cán bộ, công nhân viên, nhân dân lao động nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh

49/QĐ-UB

19/03/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy định tạm thời về giá cho thuê kho bãi tại thành phố Hồ Chí Minh

75/QĐ-UB

25/09/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về đăng ký ghe đò và các loại ghe có trọng tải dưới 5 tấn

33/CT-UB

06/08/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc giải quyết nhà cửa của những người ở thành phố Hồ Chí Minh được phép xuất cảnh

19/CT-UB

24/05/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Thực hiện triệt để tiết kiệm điện và quản lý chặt chẽ việc sử dụng điện

14/CT-UB

11/05/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc quy định thanh toán tiền sử dụng nước được cung cấp cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt

114/QĐ-UB

23/04/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tổ chức lại ngành chăn nuôi của Sở Nông nghiệp

65/CT-UB

27/12/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Khai trình nhà đất cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh

05/CT-UB

10/02/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tổ chức lại và quản lý xe xich lô đạp, xe ba gác đạp trên địa bàn Thành phố

32/QĐ-UB

02/02/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định về tiêu chuẩn diện tích nhà làm việc, nhà phục vụ lợi ích công cộng cấp phường

02/CT-UB

15/01/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về điều chỉnh giá nước và định mức nước tiêu thụ trong toàn Thành phố

105/UB

13/01/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về thi hành Chỉ thị 299/TTg về đo đạc điều tra ruộng đất

29/CT-UB

18/06/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Đẩy mạnh công tác điều chỉnh ruộng đất, cải tạo và xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa ở thành phố Hồ Chí Minh

2343/UB

17/12/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc cung cấp điện cho sản xuất và kinh doanh trên địa bàn Thành phố

17/CT-UB

21/04/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc triệt để tiết kiệm và bảo vệ nguồn điện lực

442/UB

18/03/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 4142/QĐ-UB ban hành thể thức và giá biểu thu tiền nhà thuộc diện Nhà nước quản lý

85/QĐ-UB

11/02/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Về giá cước vận tải hàng hoá của xe chạy bằng nhiên liệu than thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

451/QĐ-UB

14/11/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành thực hiện thống nhất giá cước vận tải hành khách trong Thành phố

26/CT-UB

19/08/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về quản lý, phân phối, sử dụng, tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước máy của Thành phố trong tình hình hiện nay

18/TT-UB

19/06/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 216/TTg về quản lý nhà cửa và giải quyết các trường hợp sử dụng nhà không hợp lý ở thành phố Hồ Chí Minh

107/QĐ-UB

12/06/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định tạm thời về phân công phân cấp quản lý công trình kỹ thuật đô thị, công trình công cộng

268/QĐ-UB

12/06/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Sửa đổi bổ sung Quyết định 4142/QĐ-UB về giá biểu thu tiền thuê nhà

560/UB

07/04/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về tăng cường quản lý ruộng đất và công tác điều tra ruộng đất ở thành phố

03/QĐ-UB

05/01/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác, chế độ sinh hoạt của Hội đồng Kiểm tra xử lý nhà thành phố và các ngành, các cấp

244/QĐ-UB

28/10/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành Bản quy định tạm thời về phân công phân cấp quản lý nhà cửa tại thành phố Hồ Chí Minh

28/TT-UB

17/09/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Hướng dẫn thi hành Chỉ thị 17/CT-UB của Ủy ban nhân dân thành phố về vấn đề điện

05/TC-UB

31/08/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc giải quyết các tranh chấp về ruộng đất ở Thành phố Hồ Chí Minh

208/TB-UB

10/10/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc quản lý phân phối sử dụng nhà cửa tại các quận, huyện trong Thành phố

22/TT-UB

16/08/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Một số quy định cụ thể đối với người Hoa, thuộc khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp trốn đi nước ngoài

40/CT-UB

08/08/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Tăng cường quản lý phân phối sử dụng hợp lệ nhà vắng chủ

05/TT-UB

09/08/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tạm thu tiền nhà, điện, nước của cán bộ công nhân viên chức

1520/QĐ-UB

11/07/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định về phân phối nhà do Nhà nước quản lý cho cơ quan đơn vị và cán bộ công nhân viên trong thành phố Hồ Chí Minh

20/TT-UB

10/07/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Bổ sung Thông tri 19/TT-UB ngày 27/6/1978

19/TT-UB

27/06/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thanh lý, thanh toán và phân phối nhà của tư sản thương nghiệp chuyển đi sản xuất

17/TT-UB

20/06/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Kiểm kê quản lý chặt chẽ nhà cửa của tư sản thương nghiệp trốn chuyển đi sản xuất

862/UB

01/06/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định thêm về chỉ đạo xử lý các đối tượng bỏ trốn đi nước ngoài bị bắt và được trả tự do

100/CT-UB

17/07/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc nắm chắc và xử lý kịp thời các cơ sở chủ bỏ trốn để bảo về tài sản, sớm đưa vào sản xuất và ổn định đời sống nhân dân

70/CT-UB

09/06/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc mua bán sang nhượng nhà cửa trong Thành phố

68/CT-UB

01/06/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Đẩy mạnh công tác khai hoang mở rộng diện tích ở ngoại thành

25/CT-UB

24/05/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thanh lý, thanh toán tài sản của các nhà tư sản thương nghiệp chuyển đi sản xuất

60/CT-UB

04/05/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Hợp thức hóa việc sử dụng hoặc sở hữu nhà đất kho bãi của Thành phố

20/CT-UB

08/05/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc xử lý chính sách đối với nhà cửa của tư sản thương nghiệp chuyển đi sản xuất

85/TB-UB

04/05/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Tiếp tục giải quyết những vấn đề tồn tại trong công tác cải tạo nhà đất cho thuê

64/TB-UB

31/03/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Khẩn trương giải quyết những vấn đề tồn tại trong công tác thanh lý, thanh toán, quản lý, giữ gìn tài sản, phân phối nhà trong đợt cải tạo nhà đất cho thuê

442/QĐ-UB

12/04/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định tiêu chuẩn diện tích nhà ở cán bộ công nhân viên Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh

51/QĐ-UB

12/04/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Hội đồng phân phối nhà Thành phố

08/CT-UB

05/03/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Thực hiện chính sách đối với trí thức đào tạo theo hệ thống tư bản chủ nghĩa

174/VGTrP

01/04/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Hướng dẫn việc tính giá nhà cửa phục vụ công tác cải tạo

357/UB

27/02/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Hướng dẫn hoàn thành cải tạo các hộ tư sản thương nghiệp

05/TT-UB

03/03/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Thực hiện chủ trương đối với việc tư nhân xin hiến tài sản cho Nhà nước

56/CT-UB

19/10/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tiết kiệm điện và thanh toán tiền điện

4142/QĐ-UB

30/12/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành biểu tạm thời thu tiền thuê nhà diện Nhà nước quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh

4030/QĐ-UB

26/12/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc xe vận tải của các tỉnh ra vào Thành phố

742/QĐ-UB

26/12/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc lập 5 Trạm kiểm soát ra vào Thành phố

1532/UB

26/07/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định những điểm cụ thể về thanh toán tiền điện, nước ở các cơ quan Nhà nước và tập thể

63/CT-UB

17/11/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc đẩy mạnh cuộc vận động tiết kiệm và chống hao hụt, mất mát điện, thực hiện điều hòa công suất sử dụng điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục

851/QĐ-UB

11/07/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Tiến hành kiểm tra đăng ký trụ sở, nhà làm việc, nhà ở của các cơ quan xí nghiệp, đoàn thể Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh

48/CT-UB

20/09/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc đẩy mạnh công tác cải tạo nhà đất cho thuê

1518/QĐ-UB

23/11/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Tiến hành công tác cải tạo, quy hoạch, điều chỉnh và thống nhất quản lý nhà đất ở thành phố Hồ Chí Minh năm 1977-1978

1880/UB

11/11/1976

Văn bản bị bãi bỏ

Hướng dẫn việc kiểm kê xử lý tài sản vắng chủ

14/CT-UB

02/04/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Hướng dẫn xử lý tạm thời tài sản của người trốn đi nước ngoài bị bắt lại

3282/UB-ĐN

12/09/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc quản lý cho thuê nhà khách, biệt thự, cao ốc đối với người nước ngoài

01/CT-UB

10/01/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về ký hợp đồng mua bán, cho thuê nhà Công ty tư nhân nước ngoài và Việt kiều

60/QĐ-UB

25/02/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Tiếp tục bán nhà cấp 3, cấp 4 cho cán bộ công nhân viên, gia đình chính sách, nhân dân lao động

04/CT-UB

25/02/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Giải quyết các trường hợp sai sót trong việc thực hiện chủ trương bán nhà cấp 3, cấp 4 theo Quyết định 140/QĐ-UB ngày 15/07/1985 của Ủy ban nhân dân TP

1461/UB

08/04/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Điều chỉnh điểm 1, điểm 2 Chỉ thị 04/CT-UB ngày 25/02/1989

737/QĐ-UB

06/12/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Tiếp tục bán hóa giá nhà cấp 3, cấp 4 thuộc quyền sở hữu của Nhà nước tại TP. HCM cho cán bộ, công nhân viên, gia đình chính sách và người dân lao động đang sử dụng

352/QĐ- UB

15/06/1991

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định nguyên tắc, thủ tục bán nhà xưởng, máy móc vắng chủ

23/CT-UB

08/07/1991

Văn bản bị bãi bỏ

Xử lý tình trạng chiếm dụng nhà tại Thành phố

485/QĐ-UB

30/07/1991

Văn bản bị bãi bỏ

Bán hoá giá nhà cấp 1, cấp 2, chung cư, cư xá và biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang sử dụng

30/CT-UB

20/08/1991

Văn bản bị bãi bỏ

Xử lý nhà của những người làm việc trong bộ máy cai trị chế độ cũ

40/CT-UB

04/11/1991

Văn bản bị bãi bỏ

Quản lý và sử dụng quỹ hóa giá nhà

560/QĐ-UB

07/04/1992

Văn bản bị bãi bỏ

Điều chỉnh Điều 2, Điều 4 Quyết định 170 ngày 21/5/1990

1873/QĐ-UB

17/07/1992

Văn bản bị bãi bỏ

Giá biểu thu tiền thuê kho bãi do Công ty Kho bãi Thành phố quản lý

3522/UB-NĐ

24/07/1992

Văn bản bị bãi bỏ

Cấp giấy chủ quyền nhà cấp 3, cấp 4 đã hóa giá và giải quyết chuyển dịch quyền sở hữu nhà

4052/UB-NĐ

21/08/1992

Văn bản bị bãi bỏ

Xử lý các tồn tại của việc hóa giá nhà theo Quyết định 485/QĐ-UB ngày 30/7/1991

4417/UB-NĐ

11/09/1992

Văn bản bị bãi bỏ

Xử lý nhà mua trả góp trước 30/4/1975

52/CT-UB

10/11/1992

Văn bản bị bãi bỏ

Chuẩn bị mặt bằng xây dựng tuyến đường 17,8 km Bắc Nhà bè - Nam Bình Chánh

227/UB-NĐ

23/11/1992

Văn bản bị bãi bỏ

Chuyển đổi quyền sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước

393/QĐ-UB

16/03/1993

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bảng giá trị đất tính lệ phí trước bạ

2431/UB-NĐ

06/05/1993

Văn bản bị bãi bỏ

Tạm thu tiền thuê nhà theo Quyết định 118/TTg

393/VP-QLĐT

07/06/1993

Văn bản bị bãi bỏ

Về giải quyết hồ sơ ủy quyền quản lý sử dụng nhà 2/IV

3666/UB-TM

06/07/1993

Văn bản bị bãi bỏ

Xác định trách nhiệm chi trả tiền vắng cộng đồng sở hữu do Ngân sách thành phố quản lý

3949/UB-TM

19/07/1993

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc làm thủ tục nộp thuế trước bạ và thu nhập trước khi được cấp chủ quyền nhà

1202/QĐ-UB

10/08/1993

Văn bản bị bãi bỏ

Điều chỉnh sắp xếp lại chỗ ở của các hộ dân và quản lý xây dựng nhà cửa, vật kiến trúc ven kênh rạch

1404/QĐ-UB-NN

28/09/1993

Văn bản bị bãi bỏ

Điều chỉnh mức thu tiền sử dụng đất theo Quyết định 239/QĐ-UB ngày 15/4/1991

48/CT-UB

01/10/1993

Văn bản bị bãi bỏ

Tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố

5772/UB-QLĐT

22/10/1993

Văn bản bị bãi bỏ

Quản lý nhà cho người nước ngoài thuê

767/UB-QLĐT

25/10/1993

Văn bản bị bãi bỏ

Cấp chủ quyền nhà hóa giá nằm trong khu quy hoạch

6553/UB-QLĐT

06/12/1993

Văn bản bị bãi bỏ

Vể việc giải quyết hồ sơ nhà liên quan đến diện 2/IV

587/UB-QLĐT

05/02/1994

Văn bản bị bãi bỏ

Giao nhiệm vụ cho Sở Nhà đất xét cấp số nhà

863/UB-QLĐT

02/03/1994

Văn bản bị bãi bỏ

Giải quyết hồ sơ của các công dân có hộ khẩu ở ngoại thành xin mua nhà ở nội thành

706/QĐ-UB-NC

11/03/1994

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định về phân công phân cấp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn Thành phố

883/QĐ-UB-TM

29/03/1994

Văn bản bị bãi bỏ

Sửa đổi mức thu và tổ chức thu, nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sang xây dựng

1407/UB-QLĐT

05/04/1994

Văn bản bị bãi bỏ

Mua bán nhà cửa của các đơn vị quốc doanh

3457/UB-TM

30/07/1994

Văn bản bị bãi bỏ

Giải thích một số điểm trong Quyết định 883/QĐ-UB-TM ngày 29/3/1994 của Ủy ban nhân dân thành phố về thu tiền sử dụng đất

1336/QĐ-UB

05/05/1994

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định giá biểu thu tiền thuê kho bãi do Công ty Kho bãi thành phố Hồ Chí Minh quản lý

2108/UB-QLĐT

10/05/1994

Văn bản bị bãi bỏ

Điều chỉnh nội dung công văn 1407/UB-QLĐT ngày 05/04/1994 về việc các đơn vị quốc doanh bán nhà

1866/QĐ-UB-NN

16/06/1994

Văn bản bị bãi bỏ

Ủy quyền cho Trưởng Ban quản lý đất đai thành phố giải quyết khiếu nại tố cáo về đất đai tại Thành phố

2637/UB-KT

11/09/1995

Văn bản bị bãi bỏ

Thủ tục thuê nhà đặt văn phòng làm việc của các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài

4106/UB-QLĐT

27/12/1995

Văn bản bị bãi bỏ

Định mức đất ở bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước

1411/UB-QLĐT

25/04/1996

Văn bản bị bãi bỏ

Xử lý nhà của người xuất cảnh diện 2/IV có nhà đã bán

16/QĐ-UB

26/05/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện công tác phân vùng quy hoạch

42/QĐ-UB

21/07/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về chế độ quản lý chương trình xây dựng cơ bản trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh

25/CT-UB

15/06/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc gấp rút chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý xây dựng trên địa bàn Thành phố

77/QĐ-UB

03/07/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về thủ tục xây dựng cơ bản xây dựng nhà ở để giải tỏa nhà ổ chuột và nhà trên kênh rạch ô nhiễm

28/QĐ-UB

14/03/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng huyện Hóc Môn

37/QĐ-UB

17/02/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Phê duyệt và ban hành quy hoạch tổng thể huyện Nhà Bè

38/QĐ-UB

17/02/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Phê duyệt và ban hành quy hoạch tổng thể huyện Bình Chánh

40/QĐ-UB

19/02/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Phê duyệt và ban hành quy hoạch tổng thể huyện Thủ Đức

170/QĐ-UB

13/11/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bộ đơn giá xây dựng khu vực thống nhất thành phố Hồ Chí Minh

149/QĐ-UB

30/05/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Chấm dứt hoạt động của Ban xây dựng và Ban Chỉ đạo xây dựng huyện Duyên Hải

19/CT-UB

09/06/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng

20/QĐ-UB

19/01/1988

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định xử lý vi phạm xây dựng

604/QĐ-UB

04/12/1990

Văn bản bị bãi bỏ

Đăng ký hành nghề thiết kế, thi công xây dựng

204/QĐ-UB

24/06/1991

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định về cấp giấy phép xây dựng tại TP. HCM

1328/QĐ-UB

06/09/1993

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định trình tự thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tại TP. HCM

762/TB-UB

22/10/1993

Văn bản bị bãi bỏ

Đính chính Quyết định 1328/QĐ-UB ngày 06/9/1993 Quy định trình tự thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

117/QĐ-UB

13/01/1994

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành Quy định về trình tự thẩm quyền cấp phép sửa chữa và xây dựng bán kiên cố đối với nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

1417/UB

05/04/1994

Văn bản bị bãi bỏ

Thực hiện một số Điều khoản trong quy định của Quyết định 117/QĐ-UB-QLĐT ngày 03/01/1994

1076/QĐ-UB

13/04/1994

Văn bản bị bãi bỏ

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh

1946/UB-QLĐT

04/05/1994

Văn bản bị bãi bỏ

Thực hiện bản quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh

25/CT-UB-QLĐT

25/06/1994

Văn bản bị bãi bỏ

Giải quyết chuẩn bị mặt bằng xây dựng đối với các trường hợp đã được Ủy ban nhân dân thành phố thuận địa điểm xây dựng hoặc Ủy ban Nhà nước về Hợp tác đầu tư cấp giấy phép đầu tư

1046/QĐ-UB-QLĐT

11/04/1994

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định tạm thời chế độ đấu thầu và chọn thầu xây dựng

03/TB-UB

15/01/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thay đổi biển đăng ký xe cơ giới đường bộ

83/TB-UB

28/12/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Về một số cơ quan, đơn vị chiếm giữ lòng lề đường và thu hồi các xe hư hỏng nằm ở đường phố

654/QĐ-UB

13/05/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về khu vực đậu xe chuyên chở hành khách, hàng hóa và tàu thuyền tại Thành phố

872/QĐ-UB

29/05/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Tập trung các loại xe Zin 130, Zin 157, GMC 2-3 phục vụ công tác bảo vệ biên giới

104/TB-UB

28/07/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc cấp bằng lái xe cơ giới đường bộ và phiếu kiểm soát lái xe

161/QĐ-UB

10/01/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định tạm thời về việc đi lại của các phương tiện nổi cơ giới và thô sơ trong khu vực Cảng Sài gòn

111/CT-UB

23/08/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc đẩy mạnh cuộc vận động thực hiện trật tự vệ sinh, đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng nếp sống mới

349/QĐ-UB

09/09/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Cấm các loại xe vận tải lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 (đọan từ ngã tư Bảy Hiền đến Công trường Dân chủ)

33/CT-UB

18/08/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Giải tỏa lòng lề đường, bảo đảm trật tự, vệ sinh, xây dựng nếp sống mới

84/QĐ-UB

09/05/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định công tác quản lý xe xích lô đạp, xe ba gác đạp của Thành phố

652/QĐ-UB

02/12/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định tạm thời về quản lý sử dụng lòng lề đường

18/CT-UB

19/05/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc Bảo hiểm tai nạn hành khách và trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện giao thông vận tải

21/CT-UB

13/08/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Tăng cường công tác bảo vệ giao thông đường sắt

24/CT-UB

19/09/1986

Văn bản bị bãi bỏ

Tăng cường trật tự an tòan giao thông đường thủy

3130/UB

20/07/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Lập lại trật tự các tuyến đường bộ ra vào nội thành

37/CT-UB

06/10/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Tăng cường trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng

2549/QĐ-UB

26/10/1992

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, bến cảng sông tại thành phố Hồ Chí Minh

117/QĐ-UB

16/01/1993

Văn bản bị bãi bỏ

Xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông gây ô nhiễm môi trường của phương tiện giao thông đường bộ

787/QĐ-UB

20/05/1993

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định giờ cao điểm lưu thông đường bộ

1378/QĐ-UB

17/09/1993

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định xử phạt hành chánh hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ

428/TB-VP

03/05/1994

Văn bản bị bãi bỏ

Chấn chỉnh công tác quản lý lòng lề đường

2080/UB-QLĐT

09/05/1994

Văn bản bị bãi bỏ

Quản lý các phương tiện xe thô sơ trên địa bàn Thành phố

48/TB-UB

07/07/1994

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe gắn máy

2511/UB

21/12/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Điều chỉnh giá điện, giá nước

06/TB-UB

07/01/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Hạn chế sử dụng điện từ 17 giờ đến 24 giờ, khuyến khích sử dụng điện từ 21 giờ đến 5 giờ

19/CT-UB

31/05/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Định mức sử dụng điện,cách thu tiền điện và cấp bù tiền điện sinh hoạt của cán bộ công nhân viên ở thành phố

1889/UB

16/10/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Chế độ báo cáo xử lý bị mất điện, mất nước

134/UB

18/01/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc Điều chỉnh điện kế sử dụng còn đặt tại các cơ quan, xí nghiệp, hộ dân

64/CT-UB

23/12/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tiếp tục công tác bảo vệ dây điện thoại, dây tải điện và xử lý nghiêm những người vi phạm

299/QĐ-UB

23/02/1993

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc đổi tên và ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý đất đai

1284/UB

23/07/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Việc thực hiện nghiêm chỉnh truy thu nợ tiền nước tồn đọng từ trước đến nay

304/QĐ-UB

29/11/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất thành phố Hồ Chí Minh

13/CT-UB

04/04/1987

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc điều chỉnh hệ số trượt giá trong xây dựng cơ bản

303/QĐ-UB

22/06/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc điều chỉnh, bổ sung và sửa đổi Quyết định 119/QĐ-UB ngày 08/5/1988 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định giá biểu thuê nhà làm việc hành chánh, sản xuất kinh doanh và nhà ở thuộc diện Nhà nước quản lý tại TP. HCM

2701/QĐ-UB

16/11/1992

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành bảng phân hạng đường để tính thuế nhà đất theo Pháp lệnh Thuế nhà đất được Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 31 tháng 7 năm 1992

172/UB

28/01/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về công tác cải tạo, quy hoạch, điều chỉnh và thống nhất quản lý nhà đất ở thành phố Hồ Chí Minh năm 1977-1978

133/TB-UB

08/07/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc xác nhận và giải quyết đơn xin phân phối điều chỉnh nhà

16/CT-UB

27/04/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Bảo vệ, gìn giữ các dấu mốc và cột trên đo đạc ở các địa phương

441/QĐ-UB

29/12/1983

Văn bản bị bãi bỏ

Giao đất, giao rừng cho các đơn vị quốc doanh tập thể, hộ dân trồng cây gây rừng

3077/UB-NĐ

26/06/1992

Văn bản bị bãi bỏ

Về xử lý nhà mua trả góp trước 30/4/1975

07/1998/CT-UB-NC

11/03/1998

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc điều chỉnh mục 2 trong Chỉ thị số 52/CT-UB ngày 10/11/1992 của Ủy ban nhân dân thành phố

33/CT-UB

27/08/1990

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc giải quyết các trường hợp mua bán hóa giá nhà theo quyết định số 140/QĐ-UB ngày 15/7/1985 của Ủy ban nhân dân thành phố

144/UB

18/01/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định tạm thời về việc mua bán nhà cửa của nhân dân Thành phố để đi xây dựng vùng kinh tế mới và hồi hương lập nghiệp

34/QĐ-UB

22/01/1991

Văn bản bị bãi bỏ

Sửa đổi bổ sung Quyết định 737 về hóa giá nhà

75/QĐ-UB

20/03/1991

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Hội đồng phân phối nhà

239/QĐ-UB

15/04/1991

Văn bản bị bãi bỏ

Về thu tiền sử dụng đất khi chuyển sang xây dựng

260/QĐ-UB

02/05/1991

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định về giải quyết tranh chấp đất đai tại TP. HCM

17/CT-UB

07/06/1991

Văn bản bị bãi bỏ

Chuyển giao tài sản cố định cho các đơn vị quốc doanh