cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 518/TB-TCHQ ngày 20/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là dưỡng chất chiết xuất từ thực vật (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 518/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 20-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 20-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 518/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích Phân loại hàng hóa XNK, Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 2566/TB-PTPL ngày 24/11/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Dưỡng chất chiết xuất từ thực vật (Rau sam, Phong đường, Cúc La Mã) (Calnomix) - NPL sản xuất mỹ phẩm (mục 4 Tờ khai).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH HNB Việt Nam; địa chỉ: lô N11-12, đường số 5, KCN Long Hậu mở rộng, X. Long Hậu, H. Cần Giuộc, Long An; MST: 1101752248.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10051110172/A12 ngày 12/08/2015 đăng ký tại Chi cục HQ Bến Lức - Cục HQ tỉnh Long An.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Hỗn hợp dịch chiết thực vật của Acer saccharum (Sugar Maple) (cây Phong Lan); Portulace Oleracea (rau Sam); Chamomilla Recutita Flower (cúc La Mã), Butyleneglycol, nước.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp dịch chiết thực vật của Acer saccharum (Sugar Maple) (cây Phong Lan); Portulace Oleracea (rau Sam); Chamomilla Recutita Flower (cúc La Mã), Butyleneglycol, nước.

thuộc nhóm 13.02 “Nhựa và các chiết xuất từ thực vật; chất pectic, muối của axit pectinic và muối của axit pectic; thạch rau câu (agar-agar) và các chất nhầy và các chất m đặc, làm dày khác, đã hoặc chưa cải biến, thu được từ các sản phẩm thực vật”, phân nhóm “- Nhựa và các chất chiết xuất từ thực vật”, phân nhóm 1302.19 “- - Loại khác”; mã số 1302.19.90 - - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Bến Lức - Cục HQ tỉnh Long An;
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH HNB Việt Nam (địa chỉ: lô N
11-12, đường s 5, KCN Long Hậu mở rộng, X. Long Hậu, H. Cần Giuộc, Long An);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái