cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/09/1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về Quy chuẩn Xây dựng tập II và tập III (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 439/BXD-CSXD
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
  • Ngày ban hành: 25-09-1997
  • Ngày có hiệu lực: 01-11-1997
  • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-10-2009
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 439/BXD-CSXD

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng tập II và tập III

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 15/ CP ngày 4/3/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/ CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 92/ CP ngày 23/8/ 1997 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/ CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ;

Xét nhu cầu về quản lý Quy hoạch và Xây dựng, theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Vụ trưởng vụ quản lý Kiến trúc và Quy hoạch, Viện trưởng Viện nghiên cứu Kiến trúc;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy chuẩn Xây dựng tập II và tập III.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/11/1997 và áp dụng trong phạm vi cả nước.

Điều 3: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

(Đã ký)


Ngô Xuân Lộc