cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 553/TB-TCHQ ngày 20/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là dầu cá ngừ tinh luyện (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 553/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 20-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 20-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 553/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại-Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh tại thông báo số 2748/TB-PTPLHCM ngày 11/12/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Dầu cá ngừ tinh luyện- hàng tạm nhập theo tờ khai xuất khẩu số 300191666520/E62 ngày 10/11/2014.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty CP sản phẩm sức khỏe Đời Sống Mới; Địa chỉ: KP Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Bình Dương; Mã số thuế: 3701795166.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10063976662/A31 ngày 20/11/2015 tại Chi cục Hải quan QL hàng XNK NKCN- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Dầu cá chưa tinh luyện, dạng lỏng, trong đó hàm lượng EPA (22.93%), DHA (11.79%), chỉ số axit là 5.12 mg KOH/g chất béo.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dầu cá chưa tinh luyện, dạng lỏng, trong đó hàm lượng EPA (22.93%), DHA (11.79%), chỉ số axit là 5.12 mg KOH/g chất béo.

Thuộc nhóm 15.04Mỡ và dầu và các phần phân đoạn của chúng, từ cá hoặc các loài động vật có vú sống ở biển, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hóa học”, phân nhóm 1504.20 “- Mỡ và dầu và các phần phân đoạn của chúng, từ cá, trừ dầu gan cá”, mã số 1504.20.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan QL hàng XNK NKCN
(Cục Hải quan tỉnh Bình Dương);
-Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty CP sản phẩm sức khỏe Đời Sống Mới
(Đ/c: KP Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Bình Dương);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái