cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Quyết định số 302-TTg ngày 13/05/1996 của Thủ tướng Chính phủ Điều chỉnh hệ số (K) trong khung giá đất ban hành theo Nghị định 87/CP năm 1994 (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 302-TTg
 • Loại văn bản: Quyết định
 • Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Ngày ban hành: 13-05-1996
 • Ngày có hiệu lực: 13-05-1996
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 09-12-2004
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3132 ngày (8 năm 7 tháng 2 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 09-12-2004
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Caselaw Việt Nam: “Kể từ ngày 09-12-2004, Quyết định số 302-TTg ngày 13/05/1996 của Thủ tướng Chính phủ Điều chỉnh hệ số (K) trong khung giá đất ban hành theo Nghị định 87/CP năm 1994 (Văn bản hết hiệu lực) bị bãi bỏ, thay thế bởi Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ Về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất (Văn bản hết hiệu lực)”. Xem thêm Lược đồ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 302-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HỆ SỐ (K) TRONG KHUNG GIÁ ĐẤT BAN HÀNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/CP NGÀY 17-8-1994

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993;
Căn cứ Điều 4, Nghị định số 87/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh hệ số K quy định tại khoản 1, Điều 4 Nghị định số 87/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất như sau:

Trong trường hợp cùng một loại đô thị mà đất có khả năng sinh lợi khác nhau, mức độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng khác nhau, thì địa phương được phép vận dụng hệ số điều chỉnh khung giá (K) từ 0,5 đến 1,8 lần mức giá của cùng loại đô thị, cùng loại đường phố và vị trí đất quy định trong bảng khung giá đất đô thị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)