cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 484/TB-TCHQ ngày 18/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là dây thép mạ kẽm dạng cuộn, không hợp kim (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 484/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 18-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 18-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 484/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Lut Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu tại thông báo số 46/TB-PTPL ngày 08 tháng 01 năm 2016 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Dây thép mạ kẽm, đường kính 0.45mm, dạng cuộn, không hợp kim, hàm lượng Carbon >0.45% tính theo trọng lượng, dùng sản xuất cáp. Hàng mới 100% (Mục 1 tờ khai hải quan);

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu:

Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Đức Hùng.

Địa chỉ: 302B Thuỵ Khuê- phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

MST: 0104761538

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10066399933/A12 ngày 09/12/2015 tại Chi cục Hải quan Ga đường sắt quốc tế Yên Viên (Cục Hải quan thành phố Hà Nội).

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Dây thép không hợp kim (hàm lượng C≈0,59% tính theo trọng lượng), đường kính 0,45mm, đã được mạ kẽm.

5. Kết quả phân loại: Dây thép không hợp kim (hàm lượng C≈0,59% tính theo trọng lượng), đường kính 0,45mm, đã được mạ kẽm.

Thuộc nhóm 7217 “Dây của sắt hoặc thép không hợp kim”, phân nhóm 7217.20 “- Được mạ hoặc tráng kẽm”, phân nhóm “- - Chứa hàm lượng Carbon từ 0,45% trở lên tính theo trọng lượng”, mã số 7217.20.99 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Ga đường sắt quốc tế Yên Viên (Cục Hải quan thành phố Hà Nội);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh;
- Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Đức Hùng; (Đ/c: 302B Thuỵ Khuê- phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Tuân(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái