cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 481/TB-TCHQ ngày 18/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thép không gỉ dạng cuộn cán phẳng (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 481/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 18-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 18-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 481/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng tại thông báo số 36/TB-PTPL ngày 08 tháng 01 năm 2016 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thép không gỉ dạng cuộn cán phẳng bằng phương pháp cán nguội- Cold rolled stainless steel sheet in coil, JIS-G4305-2005/SUS430 2B, 4.00mm x 1500mm x C (Mục 1 TK).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu:

Công ty TNHH Trung tâm gia công Posco Việt Nam.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

MST: 3600895358

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10067533642/A12 ngày 17/12/2015 tại Chi cục Hải quan Nhơn Trạch (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không gỉ cán phẳng, rộng trên 600mm, cán nguội, dạng cuộn, dày 4mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng.

5. Kết quả phân loại: Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không gỉ cán phẳng, rộng trên 600mm, cán nguội, dạng cuộn, dày 4mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng.

Thuộc nhóm 7219 “Các sản phẩm của thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, phân nhóm “- Chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội)”, mã số 7219.32.00 “-- Chiều dày từ 3mm đến dưới 4,75mm” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Nhơn Trạch (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh;
- Công ty TNHH Trung tâm gia công Posco Việt Nam;
(Đ/c: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, Nhơn Trạch, Đồng Nai);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái