cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-5:2016/BXD về Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp điện (năm 2016)

  • Số hiệu văn bản: QCVN 07-5:2016/BXD
  • Loại văn bản: TCVN/QCVN
  • Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
  • Ngày ban hành: 01-02-2016
  • Ngày có hiệu lực: 30-11--0001
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 19778 ngày (54 năm 2 tháng 7 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: